ضرایب آزمون دکتری مدیریت

بر اساس اعلام سایت سنجش ضرایب آزمون دکتری مدیریت (PhD) سال ۱۳۹۸ به شرح زیر است:

مواد امتحانی و ضرایب آزمون دکتری مدیریت بازرگانی و راهبردی

۱) رشته مدیریت بازرگانی (گرایش های الف-مدیریت بازاریابی ، ب-مدیریت سیاست گذاری بازرگانی ، ج-رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی) ، ۲) رشته مدیریت راهبردی
۱- زبان انگلیسی (ضریب ۱)
۲- استعداد تحصیلی (ضریب ۱)
۳- آزمون دروس تخصصی (ضریب ۴)
سطح کارشناسی شامل (آمار و کاربرد آن در مدیریت، مبانی سازمان و مدیریت، اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام)
سطح کارشناسی ارشد شامل (بازاریابی و مدیریت بازار پیشرفته، مدیریت استراتژیک پیشرفته)

مواد امتحانی و ضرایب آزمون دکتری مدیریت مدیریت دولتی

رشته های ۱-مدیریت دولتی (گرایش های تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی ، مدیریت تطبیقی و توسعه، رفتار سازمانی، مدیریت منابع انسانی) ، ۲-مدیریت سازمان های دولتی ایران (گرایش های الف-سیاستگذاری دولتی (خط مشی گذاری عمومی) و ب-رفتاری)، ۳-مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی

۱- زبان انگلیسی (ضریب ۱)
۲- استعداد تحصیلی (ضریب ۱)
۳- آزمون دروس تخصصی (ضریب ۴)
سطح کارشناسی شامل (آمار و کاربرد آن در مدیریت، مبانی سازمان و مدیریت، اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام)
سطح کارشناسی ارشد شامل (نظریه ها و مبانی مدیریت دولتی ، نظریه ها و مبانی خط مشی گذاری دولتی)

مواد امتحانی و ضرایب آزمون دکتری مدیریت صنعتی

گرایش های تولید و عملیات، تحقیق در عملیات، مدیریت سیستم ها، استراتژی صنعتی
۱- زبان انگلیسی (ضریب ۱)
۲- استعداد تحصیلی (ضریب ۱)
۳- آزمون دروس تخصصی (ضریب ۴)
سطح کارشناسی شامل (آمار و کاربرد آن در مدیریت، مبانی سازمان و مدیریت، اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام)
سطح کارشناسی ارشد شامل (تحقیق در عملیات پیشرفته ، مدیریت تولید و عملیات پیشرفته)

مواد امتحانی و ضرایب آزمون دکتری مدیریت کارآفرینی، آینده پژوهی و مدیریت تکنولوژی

رشته های ۱-کارآفرینی، ۲-آینده پژوهی، ۳-سیاست گذاری علم و فناوری، ۴-مدیریت تکنولوژی (گرایش های مدیریت نوآوری، مدیریت تحقیق و توسعه، مدیریت انتقال تکنولوژی و مالکیت معنوی)
۱- زبان انگلیسی (ضریب ۱)
۲- استعداد تحصیلی (ضریب ۱)
۳- آزمون دروس تخصصی (ضریب ۴)
سطح کارشناسی شامل (آمار و کاربرد آن در مدیریت، مبانی سازمان و مدیریت، اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام)
سطح کارشناسی ارشد شامل (نظریه های کارافرینی، تئوری های نوآوری، مدیریت استراتژیک پیشرفته)

مواد امتحانی و ضرایب آزمون دکتری مدیریت رسانه و اطلاعات

۱-مدیریت رسانه ای ، ۲-مدیریت اطلاعات
۱- زبان انگلیسی (ضریب ۱)
۲- استعداد تحصیلی (ضریب ۱)
۳- آزمون دروس تخصصی (ضریب ۴)
سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد شامل (آمار و کاربرد آن در مدیریت، مبانی سازمان و مدیریت، اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام، مدیریت ارتباط و رفتار سازمانی ، مدیریت استراتژیک)

مواد امتحانی و ضرایب آزمون دکتری مدیریت فناوری اطلاعات

گرایش های کسب و کار هوشمند، مدیریت خدمات و توسعه فناوری
۱- زبان انگلیسی (ضریب ۱)
۲- استعداد تحصیلی (ضریب ۱)
۳- آزمون دروس تخصصی (ضریب ۴)
سطح کارشناسی شامل (آمار و کاربرد آن در مدیریت، مبانی سازمان و مدیریت، اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام)
سطح کارشناسی ارشد شامل (سیستم های اطلاعات مدیریت پیشرفته، مدیریت دانش)

مواد امتحانی و ضرایب آزمون دکتری مدیریت مالی

گرایش های مهندسی مالی، بانکداری، مالی بین الملل، بیمه، حقوق مالی
۱- زبان انگلیسی (ضریب ۱)
۲- استعداد تحصیلی (ضریب ۱)
۳- آزمون دروس تخصصی (ضریب ۴)
سطح کارشناسی شامل (آمار و کاربرد آن در مدیریت، مبانی سازمان و مدیریت، اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام)
سطح کارشناسی ارشد شامل (ریسک و مدیریت سرمایه گذاری، بازارها و نهادهای مالی)

مواد امتحانی و ضرایب آزمون دکتری مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز

۱- زبان انگلیسی (ضریب ۱)
۲- استعداد تحصیلی (ضریب ۱)
۳- آزمون دروس تخصصی (ضریب ۴)
سطح کارشناسی ارشد شامل (اقتصاد نفت و گاز، حقوق قراردادهای نفت و گاز)

مواد امتحانی آزمون دکتری نیمه متمرکز (سراسری) رشته گردشگری
۱- زبان انگلیسی (ضریب ۱)
۲- استعداد تحصیلی (ضریب ۱)
۳- آزمون دروس تخصصی (ضریب ۴)
سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد شامل (روش تحقیق و آمار، اصول و مبانی خط مشی گذاری در گردشگری، برنامه ریزی توسعه و مدیریت گردشگری)

مواد امتحانی و ضرایب آزمون دکتری مدیریت حسابداری

۱- زبان انگلیسی (ضریب ۱)
۲- استعداد تحصیلی (ضریب ۱)
۳- آزمون دروس تخصصی (ضریب ۴)
سطح کارشناسی شامل (آمار ، ریاضی، حسابرسی)
سطح کارشناسی ارشد شامل (حسابداری مدیریت، تئوری های حسابداری)

مواد امتحانی و ضرایب آزمون دکتری مدیریت آموزشی

۱- زبان (انگلیسی، فرانسه، آلمانی) (ضریب ۱)
۲- استعداد تحصیلی (ضریب ۱)
۳- آزمون دروس تخصصی (ضریب ۴)
سطح کارشناسی شامل (فلسفه، مبانی و اصول تربیت)
سطح کارشناسی ارشد شامل (آمار و روش تحقیق (کمی و کیفی)، سازمان مدیریت آموزشی (مبانی نظری، اصول، رفتار سازمانی)، نظارت و راهنمایی آموزشی)

مواد امتحانی و ضرایب آزمون دکتری مدیریت آموزش عالی

گرایش های ۱-مدیریت آموزش عالی، ۲-اقتصاد و مدیریت مالی آموزش عالی ، ۳-برنامه ریزی توسعه آموزش عالی ، ۴-برنامه ریزی درسی در آموزش عالی ، ۵-فناوری اطلاع رسانی در آموزش عالی
۱- زبان (انگلیسی، فرانسه، آلمانی) (ضریب ۱)
۲- استعداد تحصیلی (ضریب ۱)
۳- آزمون دروس تخصصی (ضریب ۴)
سطح کارشناسی شامل (فلسفه، مبانی و اصول تربیت)
سطح کارشناسی ارشد شامل (مسائل آموزش عالی ایران و جهان – مدیریت و برنامه ریزی دانشگاهی (مباحث مدیریت، برنامه ریزی و توسعه آموزش عالی) و آمار و روش تحقیق (کمی، کیفی)

مواد امتحانی و ضرایب آزمون دکتری مدیریت مدیریت ورزشی

۱- زبان انگلیسی (ضریب ۱)
۲- استعداد تحصیلی (ضریب ۱)
۳- آزمون دروس تخصصی (ضریب ۴)
سطح کارشناسی شامل (آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی)
سطح کارشناسی ارشد شامل (مدیریت رویدادها و اماکن و تأسیسات ورزشی، اصول و مبانی مدیریت در سازمان ورزشی، بازاریابی ورزشی)
اطلاعات مربوط به آزمون دکتری سراسری سال ۱۳۹۸ می باشد.