پرسشنامه کرونا

دانلود پرسشنامه کرونا دارای روایی و پایایی و منبع‌شناسی استاندارد و معتبر

هدف: سنجش اضطراب ناشی از کرونا ویروس

ابعاد: علائم جسمانی و علائم روانی

تعداد سوالات: ۱۸ گویه با طیف لیکرت

روایی و پایایی: دارد

شرح و تفسیر: دارد

منبع: استاندارد

درباره پرسشنامه کرونا ویروس

با توجه گسترش ویروس کرونا حجم مطالعات علمی و پژوهشی با محوریت این ویروس افزایش چشمگیری پیدا کرده است. پژوهشگران رشته مدیریت و علوم انسانی نیز همگام با مطالعات علوم تجربی اقدام به پژوهش در این زمینه کرده‌اند. وجود پرسشنامه‌ای استاندارد در این زمینه کمک بسیاری به پژوهشگران مدیریت می‌کند.

مقیاس اضطراب کرونا ویروس (CDAS) یا Corona disease anxiety scale ابزاری جهت سنجش میزان اضطراب ناشی از شیوع ویروس کرونا است. این مقیاس در کشور ایران تهیه و اعتبارسنجی شده است بنابراین نیازی به بومی‌سازی مجدد مقیاس توسط پژوهشگران نیست. نسخه نهایی این ابزار دارای ۱۸ گویه و دو مولفه اصلی است. گویه‌های ۱ تا ۹ علائم روانی و گویه‌های ۱۰ تا ۱۸ علائم جسمانی را می‌سنجند.

این ابزار در طیف چهار درجه لیکرت (هرگز، گاهی اوقات، بیشتر اوقات و همیشه) نمره‌گذاری می‌شود. نمره پاسخ‌ها نیز بین ۰ تا ۳ می‌باشد. بنابراین بیشترین و کمترین نمره‌ای که افراد پاسخ‌دهنده در این پرسشنامه کسب می‌کنند بین ۰ تا ۵۴ است. نمرات بالا در این پرسشنامه نشان‌دهنده سطح بالاتری از اضطراب در افراد است.

پایایی پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ برای عامل نخسیت ۰/۸۷۹ برای عامل دوم ۰/۸۶۱ و برای کل پرسشنامه ۰/۹۱۹ بدست آمده است. جهت بررسی روایی وابسته همبستگی به ملاک این پرسشنامه از همبسته کردن این ابزار با پرسشنامه استاندارد استفاده شد. نتایج نشان داد پرسشنامه اضطراب کرونا با نمره کل پرسشنامه استاندارد و مولفه اضطراب، نشانه‌های جسمانی، اختلال در کارکرد اجتماعی و افسردگی بالای ۰/۳ بوده و ضرایب معناداری نیز در سطح اطمینان ۹۹% معنادار بوده است.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله