پرسشنامه عملکرد زیست‌محیطی

دانلود پرسشنامه عملکرد زیست‌محیطی دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد و شیوه تفسیر

نوع فایل: ورد

منبع: استاندارد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

ابعاد: تک بعدی شامل ۱۳ گویه

تعداد کل سوالات: ۲۹ سوال با طیف لیکرت پنج درجه

پیوست: پرسشنامه بانکداری سبز

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه عملکرد زیست‌محیطی

تعریف مفهومی عملکرد زیست محیطی: مجموعه عملیات شرکت که همگام و سازگار با محیط زیست بوده و این عملکرد عمدتا از طریق معیارها و مقیاس‌های تعیین شده توسط نهادها و آژانس‌های مربوطه، اعم ازکشوری و بین‌المللی اندازه‌گیری می‌شود. سیستم مدیریت محیط زیست Environmental Management System بخشی ‌از‌کل ‌سیستم ‌مدیریت ‌که ‌شامل ‌ساختار ‌سازمانی، ‌فعالیت‌های ‌طرح‌ریزی،‌ مسئولیت ‌ها، ‌اعمال،‌ روش‌های اجرایی،‌ فرآیندها ‌و ‌منابع ‌برای ‌توسعه، ‌اجرا، ‌حصول،  ‌بازنگری ‌و‌ حفظ ‌خط‌مشی ‌زیست ‌محیطی.

سیستم مدیریت زیست‌محیطی ابزاری است که سازمان را قادر می‌سازد تا به آن سطحی از عملکرد زیست محیطی Environmental Performance که مقرر می‌دارد، دست یابد و آن را به طور نظام یافته کنترل نماید. استاندارد مذکور تضمین کیفیت محصول و ارائه خدمات را به لحاظ هماهنگی با الزامات زیست محیطی و حفظ آن بیان می‌نمایند. سازمان با سرعت زیاد به سوی احترام به محیط‌زیست در حرکت هستند.

تعریف عملیاتی عملکرد زیست محیطی: در این پژوهش منظور از عملکرد زیست محیطی، اقدامات عملی است که بانک‌ها در جهت بهبود مسایل محیط زیست انجام می‌دهند که در قالب سوالات پژوهشی که در پژوهش مادریسوگلو و آلتانلار Madrasoglu and Altanlar می‌باشد طراحی شده است و بر اساس نظـرات کارکنان شعب بانک‌های دولتی مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. بانکداری سبز مانند یک بانک عادی عمل می‌کند که همه ی جنبه‌های اجتماعی و عوامل محیطی / زیست محیطی با هدف حفاظت از محیط زیست و حفظ منابع طبیعی را در نظر می‌گیرد. با دریافت این فایل می‌توانید پرسشنامه بانکداری سبز را نیز دانلود کنید.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله