پرسشنامه عملکرد زیست محیطی سازمان

دانلود پرسشنامه عملکرد زیست محیطی

دانلود فایل ورد پرسشنامه عملکرد زیست محیطی دارای روایی و پایایی و منبع معتبر

هدف: بررسی عملکرد زیست محیطی

روایی و پایایی: دارد

منبع: استاندارد

ابعاد: تک بعدی شامل ۱۳ گویه

پرسشنامه ضمیمه: پرسشنامه بانکداری سبز

تعداد کل سوالات: ۲۹ سوال با طیف لیکرت پنج درجه

5000 تومان – خرید

تعریف مفهومی و عملیاتی عملکرد زیست محیطی

تعریف مفهومی عملکرد زیست محیطی: مجموعه عملیات شرکت که همگام و سازگار با محیط زیست بوده و این عملکرد عمدتا از طریق معیارها و مقیاس های تعیین شده توسط نهادها و آژانس های مربوطه، اعم ازکشوری و بین المللی اندازه گیری می شود. سیستم مدیریت محیط زیست Environmental Management System بخشی ‌از‌کل ‌سیستم ‌مدیریت ‌که ‌شامل ‌ساختار ‌سازمانی، ‌فعالیت‌های ‌طرح‌ریزی،‌ مسئولیت ‌ها، ‌اعمال،‌ روش‌های اجرایی،‌ فرآیندها ‌و ‌منابع ‌برای ‌توسعه، ‌اجرا، ‌حصول،  ‌بازنگری ‌و‌ حفظ ‌خط‌مشی ‌زیست ‌محیطی. سیستم مدیریت زیست محیطی ابزاری است که سازمان را قادر می سازد تا به آن سطحی از عملکرد زیست محیطی Environmental Performance که مقرر می دارد، دست یابد و آن را به طور نظام یافته کنترل نماید. استاندارد مذکور تضمین کیفیت محصول و ارائه خدمات را به لحاظ هماهنگی با الزامات زیست محیطی و حفظ آن بیان می نمایند.

تعریف عملیاتی عملکرد زیست محیطی: در این پژوهش منظور از عملکرد زیست محیطی، اقدامات عملی است که بانک ها در جهت بهبود مسایل محیط زیست انجام می دهند که در قالب سوالات پژوهشی که در پژوهش مادریسوگلو و آلتانلار Madrasoglu and Altanlar می باشد طراحی شده است و بر اساس نظـرات کارکنان شعب بانک های دولتی مورد ارزیابی قرار می گیرند. بانکداری سبز مانند یک بانک عادی عمل می کند که همه ی جنبه های اجتماعی و عوامل محیطی / زیست محیطی با هدف حفاظت از محیط زیست و حفظ منابع طبیعی را در نظر می گیرد.