تحقیق کارآفرینی

تحقیق کارآفرینی یکی از مباحث بسیار مهم برای دانشجویان رشته مدیریت کارآفرینی و فعالان کارآفرینی سازمانی است. مطالعه و پژوهش در این زمینه بسیار بااهمیت است زیرا از طریق کارآفرینی است که نیازها شناخته می‌شود و با رفع نیازها، پیشرفت حاصل می‌شود. کشورهای صنعتی به این دلیل پیشرفته اند که در فناوری اطلاعات پیشرفت کرده اند و توسط آن هم اقتصاد جهان را در اختیار گرفته و هم تبدیل به قدرت نظامی شده اند و حال فرهنگ جهان را به سوی خواسته‌های خود هدایت می‌کنند. کارآفرینی اطلاعات در سطوح مختلف سخت افزار، نرم‌افزار، اطلاعات و ارتباطات قابل انجام است.

در هریک از این سطوح، فرصت‌های بسیاری برای کارآفرینی وجود دارد که نیازمند حمایت مرکز سرمایه گذاری و تلاش‌های کارآفرینانه است و جالب اینکه کارآفرینی در حوزه اطلاعات، بسیار راحت تر و عملی تر از کارآفرینی در سایر حوزه‌ها است. به عنوان مثال، در حوزه نیروگاه هسته‌ای به دلیل کاربرد محدود، ایده‌های کمتری وجود دارد. به علاوه سرمایه گذاری فوق العاده زیاد و در صد امکان پذیری کم، مانع هر فعالیت کارآفرینانه است، در حالیکه در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات با گستردگی بسیار زیاد، ایده‌های بسیاری خلق می‌شود و میزان سرمایه گذاری مورد نیاز که ایده‌ها را به نتیجه برسانند، چندان زیاد نیست. در ادامه موضوعات قابل تحقیق در کارآفرینی ارائه شده است.

تحقیق کارآفرینی در زمینه جنبه‌های اقتصادی کسب‌وکار

بررسی علل و عوامل عدم موفقیت کارآفرینان در ایجاد کسب‌وکارهای جدید

مطالعه و بررسی فرآیند ایجاد کسب‌وکار توسط کارآفرینان و ارائه الگوی رفتاری آنان د رصنایع مختلف

بررسی و تجزیه و تحلیل اقدامات کارآفرینانه شرکت‌ها بر اساس الگوی شومپیتر

بررسی انواع کارآفرینان در ساختار اقتصادی (ارتباط نوع فرصت‌های اقتصادی و نوع کارآفرینان)

بررسی شیوه‌های تاُمین مالی برای حمایت از کارآفرینان

نقش کارآفرینان در رشد و توسعه اقتصادی از دیدگاه تئوری‌های اقتصاد

رویه‌ها و روش‌های مالی در موسسسات کارآفرینی

نقش کارآفرینی در احیای صنایع رو به زوال

نقش کارآفرینی و اشتغال زایی (بویژه جوانان)

بررسی رابطه بین ارزش‌ها و قوانین اسلامی و اشاعه فرهنگ کارآفرینی کارآفرینی و موُسسات خیریه

جهانی شدن و کارآفرینی (Globalization)

جایگاه کارآفرینی در نظریات توسعه اقتصادی کشورهای جهان سوم

کارآفرینی در بخش کشاورزی

تحقیق کارآفرینی در زمینه ویژگی‌های روانشناختی و فردی

بررسی علل خروج نیروهای کلیدی شرکت‌ها و تجزیه روند ادامه آینده شغلی آنها در بخش‌های صنعت و خدمات

شناسایی کارآفرین و ویژگی‌‌های کارآفرینان موفق و ارائه الگوی موفقیت آنها در بخش صنعت و خدمات

بررسی ویژگی‌های شخصیتی و روانشناسی کارآفرینان فردی (Entrepreneurs)

بررسی ویژگی‌های شخصیتی – روانشناسی کارآفرینان سازمانی (Intrapreneurs)

بررسی متغیر‌های تسهیل کننده و نیازهای مختلف کارآفرینان در صنایع مختلف

مطالعه مقایسه‌ای و تطبیقی بین ویژگی‌های کارآفرینان فردی و سازمانی بین ایران و امریکا

مطالعه در خصوص ویژگی‌ها و انگیزه‌های کارآفرینان زن

نقش والدین در تربیت و ایجاد خلاقیت و ویژگی‌های شخصیتی در کارافرینان

اخلاق کارآفرینی (Entrepreneurship ethics)

تفاوت بین مدیران و کارآفرینان در بخش صنعت و خدمات ایران

عوامل موُثر بر تصمیم‌گیری توسط کارآفرینان

مطالعه مقایسه‌ای و تطبیقی بین ویژگی‌های کارآفرینان فردی و سازمانی در صنایع مختلف ایران

بررسی و تطبیق ویژگی‌های کارآفرینان در صنعت و خدمات

تحقیق کارآفرینی در زمینه عوامل اجتماعی ونقش دولت

بررسی و مطالعه متغیرهای جمعیت شناختی کارآفرینان در صنایع مختلف

بررسی نقش ساختارهای حقوقی و قانونی در توسعه کارآفرینی

بررسی ویژگی‌های جمعیت شناختی کارآفرینان

بررسی نقش سیاست‌های حمایتی دولت در توسعه صنعتی و ایجاد شرکت‌های جدید

نقش دولت در ایجاد مراکز آموزش و ترویج کارآفرینی

بررسی جنبه‌های قانونی و حقوقی ایجاد یک فعالیت جدید در قالب یک شرکت

نقش رسانه‌های گروهی در ترویج کارآفرینی در جامعه

ارائه الگوی شبکه کارآفرینی و ارائه آن

موانع کارآفرینی در کشورهای جهان سوم

ارتباط قانون کار و مقررات مربوطه با فرهنگ کارآفرینی در ایران

بررسی عوامل جامعه شناختی در کارآفرینی

تأثیر هنر بر استعداد کارآفرینی

پژوهش در زمینه آموزش کارآفرینی

طراحی دوره‌های آموزشی در سطوح دبستان، راهنمایی و دبیرستان در خصوص کارآفرینی

طراحی دوره‌های آموزشی در سطوح دانشگاه

مدل ارزیابی بازده سرمایه گذاری در آموزش کارآفرینی

ارتباط صنعت و دانشگاه و نقش آن در کارآفرینی

ارائه راهکارهای اجرایی آموزش کارآفرینی و ایجاد پرورشگاههای کارآفرین (Incubator) توسط نهادهای اجرایی و آموزشی

تحقیق کارآفرینی در زمینه نقش شرکت‌های کوچک

بررسی و تجزیه و تحلیل علل عدم شکل‌گیری زنجیره‌های خدماتی – توزیعی فرانشیز (Franchise) در ایران

نقش شرکت‌های کوچک در توسعه اقتصاد

بررسی و ارزیابی پروژه‌ها و فرصت‌های کارآفرینی

نقش فرانشیز (فرانچایزنیگ) در توسعه کارآفرینی

ساختار سرمایه در مؤسسات کوچک و کارآفرین

مدیریت استراتژیک در مؤسسات کوچک و نقش کارآفرین در تدوین استراتژی

بررسی زمینه‌های کارآفرینی در صنایع کوچک ایران

نقش فرانشیز در اشتغال زائی و توسعه اقتصادی

تحقیق کارآفرینی در زمینه نقش استراتژی و عوامل سازمانی

ساختارهای تأمین مالی پروژه‌های کارآفرینانه وCapital Venture

بررسی استراتژی‌های کارآفرینی سازمانی در رشد و بقای شرکت‌ها رابطه مدیریت، رهبری و فرهنگ در مؤسسات کارآفرین

نقش تیم مدیریت در کارآفرینی (سازمانی)

ارتباط چرخه عمر سازمان با کارآفرینی

اثربخشی در مؤسسات کارآفرین و مقایسه با مؤسسات غیر کارآفرین

ارتباط بین بازاریابی و کارآفرینی

دورنمای کارآفرینی در قرن ۲۱ و پیامدهای آن برای ایران

توسعه ساختارهای زیربنایی کارآفرینی در کشور

نقش ساختار و استراتژی در مؤسسات کارآفرینی

ایجاد تیمهای کارآفرینی جهت رشد مؤسسه

چالشهای مؤسسات دارای رشد سریع و کارآفرینانه

انحلال مؤسسات و شرکت‌ها در بخشهای مختلف صنایع

تبیین مدل مدیریت منابع انسانی مبتنی بر پرورش کارآفرین

تحقیق کارآفرینی در زمینه تکنولوژی اطلاعات

نقش تکنولوژی اطلاعات و اینترنت در توسعه فرصت‌های کارآفرینی

فرایند انتقال تکنولوژی و فرایند نوآوری در شرکت‌های کارآفرین

بررسی استفاده از تکنولوژی اطلاعات در کارآفرینی در ایران

طراحی سیستم اطلاعات کارآفرینی در صنعت و خدمات

طراحی سیستم‌های پاداش و حقوق و دستمزد مبتنی بر الزامات کارآفرینی

– کارآفرینی و فناوری ارتباطات و اطلاعات (ICT)

نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در کارآفرینی

نتیجه‌گیری و بحث

ملاحظه شد که فناوری اطلاعات و ارتباطات، تحولات زیادی در کلیه فعالیت‌های اجتماعی از جمله کارآفرینی به وجود آورده و به عنوان مهم ترین ابزار کارآفرینی مدرن مورد توجه قرار گرفته است. همچنین کارآفرینی در فناوری اطلاعات پهنه وسیعی برای فعالیت دارد. کارآفرینی لازمه توسعه فناوری و توسعه فناوری بستر کارآفرینی است. بر این اساس اهمیت نقش بستر سازی کارآفرینی و وظیفه دولت مشخص می‌شود. دولت باید بستر کارآفرینی در حوزه فناوری اطلاعات را که همان شبکه‌های ارتباطی و اطلاعاتی است، توسعه دهد و امکان دسترسی آسان همه به این شبکه را فراهم کند، ضمن اینکه فرهنگ استفاده از شبکه را ایجاد کرده و گسترش دهد و قوانین و مقررات لازم را تدوین و اجرا کند.

پدیده فرار مغزها که خصوصا در فناوری نو بیشتر رایج است از نتایج ضعف کارآفرینی در کشورهای در حال توسعه است. بسیاری از نیروهای تحصیل کرده این کشورها، صرفا عملی بار آمده و تربیت شده اند و باید توسط دیگران مدیریت شوند و از سوی دیگر، افرادی هم که شخصیت کارآفرینی دارند، بستر کارآفرینی را در این کشورها نمی یابند. کارآفرینان می‌توانند مشاغلی را در زمینه فناوری برای متخصصان داخل کشور ایجاد کنند و در اثر رضایت شغلی که بوجود می‌آورند، علاوه برکلیه مزایای کارآفرینی، از فرار مغزها نیز جلوگیری کنند


فصل دوم و ادبیات پژوهش مدیریت کارآفرینی

فصل دوم و ادبیات پژوهش در زمینه مدیریت کارآفرینی توسط پایگاه پارس‌مدیر به نگارش درآمده است. این فصل دوم در پایان‌نامه‌ای با هدف ارزیابی مدیریت کارآفرینی پایگاه پارس‌مدیر تهیه شده و به نگارش در آمده است. بنابراین مالکیت معنوی آن با پایگاه پارس مدیر است و بازنشر آن از نظر قانونی و اخلاقی صحیح نیست. مبانی نظری و ادبیات پژوهش مدیریت کارآفرینی را می‌توانید خریداری کنید.

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله