پرسشنامه کارآفرینی دولتی

دانلود پرسشنامه کارآفرینی دولت دارای روایی و پایایی و منبع استاندارد

هدف: ارزیابی کارآفرینی سازمان‌های دولتی

روایی و پایایی : دارد

شرح و تفسیر: دارد

منبع‌شناسی: استاندارد و معتبر

تعداد سوالات: ۲۰ گویه با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: عوامل محیطی (زمینه‌ای)، عوامل ساختاری و عوامل رفتاری

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه کارآفرینی دولتی

کارآفرینی سازمانی در سازمان‌های دولتی اشاره به فعالیت‌های نوآورانه بخش عمومی در جهت همگامی با فناوری و تغییرات محیطی جهت ارائه خدمات بهتر به شهروندان دارد. این رویکرد در راستای اهدافی چون ایجاد فرصت‌های اشتغال و بهبود رفاه عمومی توسعه پیدا کرده است.

ایده دولت کارآفرین ایده جدیدی نیست. واگنر (۱۹۶۶) در مطالعه خود کارآفرینی سیاسی را به عنوان اقدامات گروهبزرگی از افراد تعریف کرد که به دنبال منافع سیاسی جمعی و گروهی هستند. قبل از بررسی‌های واگنر، استرم (۱۹۶۴) رساله دکتری خود را در زمینه کارآفرینی دولتی به انجام رساند. وی چنین استنتاج کرد که کار آفرینی دولتی به معنی فعالیت‌های کارآفرینانه در یک سازمان دولتی است و زمانی که یک سازمان جدید شکل می‌گیرد و یا زمانی که سازمان در یک محیط متغیر فعالیت می‌کند، یک وظیفه یا فعالیت اساسی و مهم به شمار می‌آید.

عوامل موثر بر کارآفرینی در سازمان‌های دولتی

عوامل موثر بر کارآفرینی در سازمان‌های دولتی

کارآفرینی به عنوان موتور محرک توسعه اقتصادی در عصر اطلاعات، نقشی محوری در فعالیت‌های فردی و سازمانی ایفا می‌کند؛ و از آنجا که در کشورهای جهان سوم، دولت و سازمان‌های دولتی در تمام عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حضوری گسترده و فراگیر دارند، تبدیل این سازمان‌ها از حالت سنتی و بوروکراتیک به سازمان‌های کارآفرینانه، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. با توجه به نتایج حاصله از این پژوهش، بخوبی می‌توان دریافت که سازمان‌های اجتماعی و فرهنگی دولتی در ایران نتوانسته اند در رهگذر انفلاب کارآفرینانه، از مزایای کارآفرینی در سازمان‌های خود بخوبی بهره‌گیری نمایند، و کارآفرینی سازمانی در آنها در حد نامطلوبی است.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله