پرسشنامه ناهنجاری سازمانی (انومی)

دانلود پرسشنامه ناهنجاری سازمانی (انومی) دارای روایی و پایایی و منبع استاندارد

هدف : بررسی ناهنجاری سازمانی (انومی)

منبع معتبر : دارد

روایی و پایایی : دارد

تعریف مفهومی و عملیاتی : دارد

تعداد سوالات : ۸ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد: پرسشنامه تک بعدی است

تعریف مفهومی انومی سازمانی

آنومی یا ناهنجاری سازمانی از نظر تاریخی به عنوان پدیده‌ای که دارای سبب‌شناسی جامعه‌شناختی است معرفی شده است. از چنین منظری سازمان‌ها یا محیط‌های کار نیز به عنوان پدیده‌های اجتماعی-انسانی می‌توانند دچار ناهنجاری شوند که از لحاظ نظری به آن ناهنجاری سازمانی Organizational anomie گفته می‌شود. در واقع ناهنجاری درون یک سازمان ممکن است در کارکنان، سرپرستان یا مدیران و یا حتی در فضا و فرهنگ سازمان خود را نشان دهد.

ناهنجاری فعلی است که جامعه در مقابل آن واکنش نشان می‌دهد. ناهنجاری سازمانی آن بخش از فعل و ترک فعلی است که قوانین، مقررات  سازمان حدود و ثغور آن را تعریف کرده اند. بنابراین رفتاری که خارج از چارچوب قانون و عرف سازمان باشد رفتارهای ناهنجار سازمانی تلقی می‌شود. از مهمترین عواملی که موجب بروز این پدیده در محیط کار می‌شود می‌توان به افسردگی، عدم احساس مسئولیت،  رقابت‌های شغلی ناسالم، عدم اعتماد به نفس و عدم رعایت دیسیپلین شغلی اشاره کرد.

درباره پرسشنامه ناهنجاری سازمانی (انومی)

پرسشنامه بی‌هنجاری (انومی) سازمانی ۸ سوالی است و توسط لارا و روردریگوئز (۲۰۰۷) طراحی شده است. برای پاسخ از طیف لیکرت پنج درجه کاملاً موافق تا کاملاً مخالف استفاده شده است. سوال شماره یک این پرسشنامه معکوس می‌باشد.

لاارا و رودریگوئز برای سنجش بی‌هنجاری سازمانی از پرسشنامه هشت سوالی مبتنی بر نظرات اسرول (۱۹۵۶) استفاده کرده‌اند. این پرسشنامه در سال ۱۹۷۳ توسط مرکز تحقیقات افکار ملی آمریکا برای سنجش روانشناخای بی‌هنجاری مورد استفاده قرار گرفته است. لارا و رودریگوئز در تحلیل عاملی اکتشافی بک عامل را با آلفای کرونباه ۸۶/۰ برای این پرسشنامه بدست آوردند. تحلیل عاملی اکتشافی انجام شده در این پژوهش با استفاده از روش مولفه‌هاهی اصلی و چرخش از نوع واریماکس طی دو مرحله، یک عامل را با آلفای کرونباخ ۷۲/۰ بدست داد. میزان آماره KMO نیز ۸۴۶/۰ بدست آمده است و ازمون کرویت بارتلت نیز ۸۷۲/۶۵۶ با مقدار معناداری ۰/۰۰۱ بدست آمده است.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله