پرسشنامه رفتار انحرافی کارکنان

دانلود پرسشنامه رفتار انحرافی کارکنان دارای روایی و پایایی و منبع استاندارد

پرسشنامه رفتار انحرافی مولکی ۲۰۰۶

تعداد سوال: ۸ گویه با پرسشنامه طیف لیکرت ۵ درجه

پرسشنامه رفتار انحرافی کارکنان رابینسون و بنت

تعداد سوال: ۸ گویه با پرسشنامه طیف لیکرت ۵ درجه

تعریف مفهومی پرسشنامه رفتار انحرافی

رفتار انحرافی کارکنان عبارتست از رفتار ارادی که هنجارهای سازمانی را نقض کرده و سلامتی سازمان، کارکنانش و یا هر دو را تهدید می‌کند. با توجه به تعریف، انحراف کاری، ارادی است زیرا کارکنان انگیزه‌ای برای تطبیق با انتظارات هنجاری ندارند و یا برای نقض این انتظارات برانگیخته می‌شوند. منظور از هنجارهای سازمانی در تعریف، هنجارهایی هستند که سیاست‌های سازمانی، قوانین و رویه‌ها آنها را تعریف کرده و به عنوان استانداردهای کاری مطرح میشوند. منظور از هنجارها در اینجا ائتلاف اداری غالب درسازمان‌هاست نه هنجارهای یک گروه کاری یا خرده فرهنگها.

از رفتارهای انحرافی به لبه تاریک رفتار سازمانی یاد و این رفتارها شامل رفتارهایی است که رفاه انسانی و سازمانی را به هم میزنند. همچنین بنا به تعریف، رفتار انحرافی رفتاری است که هنجارها را نقض می‌کند و سلامت سازمان‌ها را به خطر می‌اندازد. بنابراین هر رفتاری که هنجار را نقض کند انحرافی نیست، ملاک تهدید کردن سازمان است. مثلاً پوشیدن لباس خارج از فرم سازمانی معمولا به سازمان‌ها آسیبی نمی‌رساند و به عنوان رفتار انحرافی به شمار نمی‌آید.

معرفی پرسشنامه رفتار انحرافی کارکنان

پرسشنامه رفتارهای انحرافی Deviant Behaviors موسوم به DBQ یک پرسشنامه هشت سوالی است که توسط رابینسون و بنت ( ۱۹۹۵ ) معرفی شد. هشت سوال معرفی شده قبلا در ایران توسط گل پرور و همکاران (۱۳۸۹) ترجمه و مورد استفاده قرار گرفته است. یک نمونه از سوالات این پرسشنامه به این شرح است. محل کارم را بدون اجازه و زودتر از موعد مقرر ترک می‌کنم. مقیاس پاسخ گویی این پرسشنامهطیف پنج درجه ۱ (هرگز ) تا ۵ (همیشه ) است. از لحاظ روایی و پایایی از شرایط بسیار مطلوبی برخوردار است. گل پرور و همکاران (۱۳۸۹) علاوه بر بررسی نحوه قرارگیری سوالات این پرسشنامه بر عوامل از طریق تحلیل عاملی اکتشافی، آلفای کرونباخ ۰/۹ را گزارش کرده‌اند.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله