پرسشنامه رفتار انحرافی

دانلود پرسشنامه رفتار انحرافی

پرسشنامه رفتار انحرافی مولکی، ۲۰۰۶

پرسشنامه استاندارد

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

تعداد سوال: ۸ گویه با پرسشنامه طیف لیکرت ۵ درجه

هدف: بررسی رفتار انحرافی کارکنان

3000 تومان – خرید

تعریف مفهومی رفتار انحرافی

رفتار انحرافی کارکنان عبارتست از رفتار ارادی که هنجارهای سازمانی را نقض کرده و سلامتی سازمان، کارکنانش و یا هر دو را تهدید می‌کند. با توجه به تعریف، انحراف کاری، ارادی است زیرا کارکنان انگیزه ای برای تطبیق با انتظارات هنجاری ندارند و یا برای نقض این انتظارات برانگیخته میشوند. منظور از هنجارهای سازمانی در تعریف، هنجارهایی هستند که سیاستهای سازمانی، قوانین و رویه ها آنها را تعریف کرده و به عنوان استانداردهای کاری مطرح میشوند. منظور از هنجارها در اینجا ائتلاف اداری غالب درسازمانهاست نه هنجارهای یک گروه کاری یا خرده فرهنگها.

از رفتارهای انحرافی به لبه تاریک رفتار سازمانی یاد و این رفتارها شامل رفتارهایی است که رفاه انسانی و سازمانی را به هم میزنند. همچنین بنا به تعریف، رفتار انحرافی رفتاری است که هنجارها را نقض می‌کند و سلامت سازمانها را به خطر می‌اندازد. بنابراین هر رفتاری که هنجار را نقض کند انحرافی نیست، ملاک تهدید کردن سازمان است. مثلاً پوشیدن لباس خارج از فرم سازمانی معمولا به سازمانها آسیبی نمی‌رساند و به عنوان رفتار انحرافی به شمار نمی‌آید.