مقیاس خودکارآمدی شوارتزر و اورشلیم

دانلود مقیاس خودکارآمدی شوارتزر و اورشلیم

فایل ورد مقیاس خودکارآمدی شوارتزر و اورشلیم

هدف : بررسی سطح خودکارآمدی افراد براساس پرسشنامه خودکارآمدی

منبع معتبر : دارد

روایی و پایایی : دارد

تعریف مفهومی و عملیاتی : دارد

تعداد سوالات: ۱۰ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

1500 تومان – خرید

تعریف مفهومی مقیاس خودکارآمدی شوارتزر و اورشلیم

تعریف مفهومی خودکارآمدی : بندورا (۱۹۷۷) خودکارآمدی رابه عنوان باور و قضاوت شخص از توانایی خود برای انجام یک تکلیف خاص تعریف کرده است. خودکارآمدی از نظر نظریه پردازان شناختی – اجتماعی، عبارت است از قضاوتهای افراد در مورد توانایی هایشان نسبت به انجام تکالیف ویژه(بودروا و لوئنگ ، ۲۰۰۵). خودکارآمدی تحصیلی: اعتقاد فرد راجع به این که تا چه اندازه می تواند تکالیف تحصیلی در سطوح تعیین شده را با موفقیت انجام دهد(زیمرمن و کیستانتاس،۲۰۰۵).

تعاریف عملیاتی خودکارآمدی : منظور از خودکارآمدی عمومی در این تحقیق، نمره ای است که فرد آزمون شونده در آزمون خودکارآمدی عمومی شوارتزر و اورشلیم دریافت می کند. منظور ازخودکارآمدی تحصیلی در این تحقیق، نمره ای است که فرد آزمون شونده در آزمون خودکارآمدی تحصیلی مقیاس خودکارآمدی شوارتزر و اورشلیم دریافت می کند. این سنجش بر پایه ۱۰ گویه انجام می شود.

مقیاس خودکارآمدی عمومی شوارزر و جروسالم: این مقیاس در دهه ۱۹۷۹ توسط شوارزر و جروسالم ساخته شد . مقیاس اولیه دارای ۲۰ ماده با دو خرده مقیاس خودکارآمدی عمومی و خودکارآمدی اجتماعی بود که در سال ۱۹۸۱ به یک مقیاس تک عاملی با ۱۰ ماده چهارگزینه ای تحت عنوان GSE-10 تبدیل شد. حداقل و حدا کثر نمره در این مقیاس ۱۰ و ۴۰ می باشد. مقیاس GSE-10 تاکنون به ۲۸ زبان برگردانده شده است. (شوارزر و جروسالم، ۱۹۹۵ ). ضرایب آلفای کرونباخ این مقیاس در کانادا ۸۸/۰، در ایران ۸۵/۰، در فرانسه ۸۲/۰، در بریتانیای بزرگ ۸۸/۰، در آلمان ۸۱/۰ در کاستاریکا ۸۱/۰ و در هند ۷۵/۰،  در اندونزی ۷۹/۰، درکره ۸۵/۰، در ژاپن ۹۱/۰ و در اسپانیا ۸۴ گزارش شده است. ضرایب به دست آمده نشان دهنده پایایی درونی این مقیاس در بین جوامع و فرهنگ های مختلف دنیا است.