پرسشنامه مدیریت فرایند کسب و کار

دانلود پرسشنامه مدیریت فرایند کسب و کار

فایل ورد پرسشنامه مدیریت فرایند کسب و کار

هدف: بررسی مدیریت فرایند کسب و کار

ابعاد: ارتباط با تامین کننده، کارائی درون سازمانی و ارتباط با مشتری

تعداد سوالات: ۳۴ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

روایی و پایایی : دارد

منبع شناسی و تفسیر : دارد

3000 تومان – خرید

تعریف مفهومی مدیریت فرایند کسب و کار

فرایند : فرایند عباتست از از یک سری فعالیتهای مرتبط به هم که برای رسیدن به هدفی خاص انجام می‌شوند. فرایند را می‌توان یک زنجیره ارزش دانست که هر مرحله (هر دانه زنجیر) ارزشی به مرحله قبل می‌افزاید. بنابراین، فرایندهای کسب‌وکار عبارتند از فعالیتهای اساسی در ســازمان که محدود به مرزهای وظیفه‌ای نیستند و منابع انسانی، مهارتهای مدیریتی و فناوری را به منظور تمرکز سازمان بر استراتژی ایجاد ارزش برای ذینفعان و بخصوص مشتریان به هم مرتبط می‌کنند. فرایندهای کسب‌وکار با فرایندهای کاری فرق دارند. فرایندهای کاری فعالیتهایی هستند که کاملاً در کنترل یک بخش خاص هستند و درواقع در مرزهای وظیفه‌ای محدود شده اند.

مدیریت فرایند کسب و کار : عبارتست از شناخت فرایندهای سازمانی که هدفشان، برآورده ساختن نیازهای مشتریان است. سیستم مدیریت فرایند کسب و کار بر جریان کار در طول سازمان تمرکز می‌کند. این جریان کار با خواسته‌های مشتریان شروع و با تامین رضایت مشتری که کالاها یا خدمات با کیفیتی را با قیمت مناسب و به موقع دریافت کرده است به پایان می‌رسد. درواقع فرایند نشان می‌دهد که چگونه کار در طول نواحی وظیفه‌ای داخلی سازمان انجام می‌شود. مدیریت فرایند محور، روابط تامین کنندگان و مشتریان را با فرایندهای کسب‌وکار نشان می‌دهد. در سیستم مدیریت فرایند محور، همواره اشتیاق برای بهبود مستمر در سازمان وجود دارد. در سازمانهای فرایند محور چون کارکنان یک فرایند کامل را انجام می‌دهند و نه یک جزء کوچک کار را، رضایت مشتری دارند؛ چرا که احساس می‌کنند کاری را به پایان رسانده اند که در سازمانهایی که زیرساختهای فرایندی لازم را دارند عامل وحدت بخش بوده است.