پرسشنامه مدیریت فرایند کسب و کار

دانلود پرسشنامه مدیریت فرایند کسب و کار دارای روایی و پایایی و منبع استاندارد

پرسشنامه مدیریت فرایند کسب و کار

ابعاد: ارتباط با تامین کننده، کارائی درون سازمانی و ارتباط با مشتری

تعداد سوالات: ۳۴ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

3000 تومان – خرید

دانلود پرسشنامه مدیریت فرایند سازمان

ابعاد: مدیریتی، سازمانی، فرایندی، انسانی و فنی

تعداد سوالات: ۲۷ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

3000 تومان – خرید

پرسشنامه استقرار مدیریت کسب و کار

ابعاد: استراتژی، فرهنگ، افراد (منابع)، حاکمیت، روش، عملکرد مالی

تعداد سوال: ۳۸ گویه با پرسشنامه طیف لیکرت ۵ درجه

3000 تومان – خرید

تعریف مفهومی و عملیاتی مدیریت فرایند کسب و کار

مدیریت فرایند کسب و کار (BPM) مجموعه فرایندهایی است که به سازمان‌ها کمک می‌کند تا کارآیی کسب و کارشان را بهبود بخشند. در واقع این مجموعه فرایندها کارآیی و اثر بخشی هر سازمان را با اتوماتیک نمودن فرایند کسب و کار آن سازمان بهینه می‌سازند. از مدیریت فرایند کسب و کار تحت عنوان بازمهندسی فرایند یا مهندسی مجدد (BPR) نیز یاد می‌شود. بسیاری از شرکت‌ها دارای فرایند‌های کسب و کار هستند. این فرایند‌ها برای مدل کسب و کار با استفاده از پرسشنامه مدیریت فرایند کسب و کار قابل سنجش است.

از آنجاییکه این فرایندها با توجه به شرایط خاص بازار، بارها و بارها تکامل می‌یابند، راه کار BPM که برمی‌گزینند، باید بتواند خود را با شرایط و نیازمندی‌های شرکت در پاسخ به شرایط جدید تطبیق دهد. شرکت‌ها برای بهره‌گیری اثر بخش از BPM باید تنها به داده‌ها و مدیریت داده‌ها متمرکز نشوند. بلکه شیوه فرایند‌گرا را برگزینند. این شیوه تمایزی بین کارهای انجام شده توسط انسان یا کامپیوتر قائل نمی‌شود. مدیریت فرایند کسب و کار عبارتست از شناخت فرایندهای سازمانی که هدفشان، برآورده ساختن نیازهای مشتریان است.

فرایند : فرایند عباتست از از یک سری فعالیت‌های مرتبط به هم که برای رسیدن به هدفی خاص انجام می‌شوند. فرایند را می‌توان یک زنجیره ارزش دانست که هر مرحله (هر دانه زنجیر) ارزشی به مرحله قبل می‌افزاید. بنابراین، فرایندهای کسب‌وکار عبارتند از فعالیتهای اساسی در ســازمان که محدود به مرزهای وظیفه‌ای نیستند و منابع انسانی، مهارتهای مدیریتی و فناوری را به منظور تمرکز سازمان بر استراتژی ایجاد ارزش برای ذینفعان و بخصوص مشتریان به هم مرتبط می‌کنند. فرایندهای کسب‌وکار با فرایندهای کاری فرق دارند. بنابراین پرسشنامه مدیریت فرایند کسب و کار را دانلود کنید.