عوامل حیاتی موفقیت مدیریت کسب و کار

دانلود پرسشنامه عوامل حیاتی موفقیت مدیریت کسب و کار

فایل ورد پرسشنامه عوامل حیاتی موفقیت مدیریت کسب و کار

پرسشنامه استاندارد

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

تعداد سوال: ۳۸ گویه با پرسشنامه طیف لیکرت ۵ درجه

هدف: بررسی تاثیر عوامل زیربنایی برای دستیابی به اهداف مدیریت کسب و کار

ابعاد: استراتژی، فرهنگ، افراد (منابع)، حاکمیت، روش، عملکرد مالی

3000 تومان – خرید

تعریف مفهومی و عملیاتی

عوامل حیاتی موفقیت CSF اشاره به یک مجموعه عامل دارد که برای موفقیت یک حوزه خاض در سازمان ضروری هستند. این عوامل باید قبل از بکارگیری آن حوزه در سازمان مورد پایش قرار گیرند. بنابراین عوامل حیاتی موفقیت مدیریت کسب و کار شامل عواملی است که سنجش آنها پیش از بکارگیری هر رویکردی در سازمان الزامی است. براساس پرسشنامه حاضر این عوامل شامل استراتژی، فرهنگ، افراد، حاکمیت، روش، عملکرد مالی می باشند. این پرسشنامه با طیف لیکرت پنج درجه تنظیم شده است.

مدیریت فرایند کسب و کار : مدیریت فرایند کسب و کار مجموعه فرایندهایی است که به سازمان‌ها کمک می‌کند تا کارآیی کسب و کارشان را بهبود بخشند. در واقع این مجموعه فرایندها کارآیی و اثر بخشی هر سازمان را با اتوماتیک نمودن فرایند کسب و کار آن سازمان بهینه می‌سازند. مدیریت کسب‌وکار مجموعه فرایندهایی است که به سازمان‌ها کمک می‌کند تا کارآیی کسب و کارشان را بهبود بخشند. در واقع این مجموعه فرایندها کارآیی و اثر بخشی هر سازمان را با اتوماتیک نمودن فرایند کسب و کار آن سازمان بهینه می‌سازند. بسیاری از شرکت‌ها دارای فرایند‌های کسب و کار هستند که این فرایند‌ها برای مدل کسب و کار آن شرکت منحصر به فرد خواهند بود.  این فرایندها با توجه به شرایط خاص بازار، بارها و بارها تکامل می‌یابند. بنابراین راه کار BPM باید بتواند خود را با شرایط و نیازمندی‌های شرکت در پاسخ به شرایط جدید تطبیق دهد.