عوامل حیاتی موفقیت مدیریت کسب و کار

عوامل حیاتی موفقیت مدیریت فرایند کسب و کار

چکیده مقاله عوامل حیاتی موفقیت مدیریت فرایند کسب و کار

اگرچه مدیریت فرایند کسب وکار ( BPM ) یک مفهوم مرسوم است، اما هنوز به صورت مناسبی تئوریزه نشده است. این منجر به مشکلاتی در شناسایی عوامل بحرانی موفقیت دربرنامه‌های مدیریت فرایند کسب وکار در حالت کلی و خاص می‌شود. این مقاله یک چارچوب بنیادین را با بهره‌گیری از سه نظریه ارائه می‌دهد: اقتضایی، قابلیتهای پویا و تناسب وظیفه/فناوری. فرض اصلی این است که در درجه اول محیط کسب و کارفرایندهای مطلوب و مناسب مورد نیاز باشد.بعد هردوی بهبود مستمر و تناسب مناسب بین فرایندهای وظیفه ای کسب و کار و سیستمهای اطلاعاتی باید وجود داشته باشد. تئوری بنیادین ارائه شده، برای شناسایی عوامل حیاتی موفقیت در زمینه بانکی به صورت مطالعه موردی استفاده شده است.

کلمات کلیدی: مدیریت فرایند کسب وکار، عوامل حیاتی موفقیت، نظریه اقتضائی، قابلیتهای پویا، تناسب وظیفه- فناوری

مقدمه مقاله عوامل حیاتی موفقیت BPM

از ۴۰ سال قبل موضوع تناسب بین سازمان و استراتژی، ساختار، فرایندها، فناوری ومحیط آن، اساسی برای ایجاد نظریه و پژوهشها بوده است. محیط درحال تغییر، منجر به افزایش علاقه در بهبود فرایندهای کسب و کار سازمانی به منظور ارتقاء کارایی شده است. یکی از زمینه‌های برخورد با چالشها در مدیریت فرایند کسب وکار (BPM) است و موجی از مقالات و علایق شاغلان در این زمینه بیش از یک دهه است که وجود دارد.BPM در این مقاله بعنوان همه تلاشهای یک سازمان برای تحلیل و بهبود مستمر فعالیت‌های اساسی مثل تولید، بازاریابی،ارتباطات و دیگر عناصر اصلی عملیات شرکت تعریف شده است.

فرایند کسب و کار مجموعه ای کامل از فعالیتهای هماهنگ پویا یا منطقی و مرتبط با وظایف است که باید به دنبال انجام ارائه  ارزش برای مشتریان یا تحقق دیگر اهداف استراتژیک باشد. گرچه تحقیقات مختلف تجربی نشان می‌دهد که یک همبستگی مثبت بین مدیریت فرایند وموفقیت کسب و کار وجود دارد. هیچ مزیت قابل توجهی وجود ندارد که بتواند اعتیاد به مواد مخدر را توجیه کند. از آنجاکه تجربه عملی نشان داد که تعداد زیادی از برنامه‌ها و پدوژه‌ها شکست خورده اند. چندین مقاله برای شناسایی عوامل حیاتی موفقیت (CSF) در مدیریت فرایند کسب وکارتلاش کردند.

دانلود مقاله عوامل حیاتی موفقیت BPM