پرسشنامه بازاریابی محتوایی

دانلود پرسشنامه بازاریابی محتوایی

فایل ورد پرسشنامه بازاریابی محتوایی به همراه روایی و پایایی

هدف: سنجش بازاریابی محتوا از دیدگاه مشتریان و کارکنان

تعداد سوالات: ۹ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

روایی و پایایی: دارد

منبع : معتبر و استاندارد

تفسیر: دارد

نکته: این فایل محتوی دو پرسشنامه است. سوالات پرسشنامه نخست طوری تنظیم شده است که مشتریان بتوانند پاسخ بدهند و پرسشنامه دوم نیز طوری طراحی شده است که کارکنان بتوانند پاسخ دهند. بنابراین پرسشنامه برای هر دو نوع جامعه آماری مناسب است.

3000 تومان – خرید

تعریف مفهومی و عملیاتی بازاریابی محتوایی

تعریف مفهومی بازاریابی محتوا: اگرچه هیچ تعریف توافق شده‌ جهانی در مورد بازاریابی محتوا ارائه نشده اما مطابق با تعریف انجمن بازاریابی آمریکا؛ بازاریابی محتوا شامل فرآیند ایجاد و توزیع محتوای مرتبط و ارزشمند برای جذب، خرید و ارتباط با مخاطبین هدف مشخص، محتوای قابل درک و همسو با اهداف برای پیش‌راندن فعالیت‌های سودآور مشتری است. بازاریابی محتوا رویکردی است که در آن نویسنده بطور متناوب به تولید محتوا برای ایجاد یا تقویت پیام‌های تبلیغاتی خود می‌پردازد. محتوای بازاریابی با پشتیبانی مستقیم از یک فرایند فروش انجام نمی‌شود بلکه به نمایش فضای موقعیت فرد یا سازمان می‌پردازد.

تعریف عملیاتی بازاریابی محتوا: برای سنجش بازاریابی محتوایی در این مطالعه از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. اگر بخواهید از دید مشتریان به مطالعه بپردازید سوالات پرسشنامه نخست را به صورت گویه مطرح کنید تا تعریف عملیاتی بدست آید. اگر بخواهید از دید کارکنان به مطالعه بپردازید سوالات پرسشنامه دوم را به صورت گویه مطرح کنید تا تعریف عملیاتی بدست آید. دقت کنید چرخه بازاریابی محتوایی، شامل چهار مرحله مهم است که می‌بایست همواره در فرایند بازاریابی محتوایی خود در نظر بگیریم. نقص در هریک از بخش های این چرخه ممکن است منجر به بی‌نتیجه ماندن تمام زحمات و فعالیت‌های ما شود و این جهت ضروری است که چرخه بازاریابی محتوایی را به خوبی درک و استفاده کنیم.