پرسشنامه بازاریابی محتوایی

دانلود پرسشنامه بازاریابی محتوایی دارای روایی و پایایی و منبع‌شناسی استاندارد

پرسشنامه چندعاملی (چهار بعدی)

ابعاد: هماهنگی با محتوای قبلی، هماهنگی محتوا با نیاز مشتری، حجم مناسب محتوا، تناسب قالب محتوا

تعداد سوالات: ۲۵ گویه با طیف لیکرت پنج درجه

پرسشنامه یک عاملی (تک بعدی)

سنجش بازاریابی محتوا از دیدگاه مشتریان و کارکنان

تعداد سوالات: ۹ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

نکته: سوالات پرسشنامه تک عاملی طوری تنظیم شده است که هم مشتریان و هم کارکنان بتوانند پاسخ بدهند.

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه بازاریابی محتوایی

تعریف مفهومی بازاریابی محتوا: هیچ تعریف توافق شده‌ جهانی در مورد بازاریابی محتوایی ارائه نشده است. اما مطابق با تعریف انجمن بازاریابی آمریکا؛ بازاریابی محتوا شامل فرآیند ایجاد و توزیع محتوای مرتبط و ارزشمند برای جذب، خرید و ارتباط با مخاطبین هدف مشخص، محتوای قابل درک و همسو با اهداف برای پیش‌راندن فعالیت‌های سودآور مشتری است. بازاریابی محتوا رویکردی است که در آن نویسنده بطور متناوب به تولید محتوا برای ایجاد یا تقویت پیام‌های تبلیغاتی خود می‌پردازد. محتوای بازاریابی با پشتیبانی مستقیم از یک فرایند فروش انجام نمی‌شود بلکه به نمایش فضای موقعیت فرد یا سازمان می‌پردازد.

تعریف عملیاتی بازاریابی محتوا: برای سنجش بازاریابی محتوایی در این مطالعه از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. اگر بخواهید از دید مشتریان به مطالعه بپردازید سوالات پرسشنامه نخست را به صورت گویه مطرح کنید تا تعریف عملیاتی بدست آید. اگر بخواهید از دید کارکنان به مطالعه بپردازید سوالات پرسشنامه دوم را به صورت گویه مطرح کنید تا تعریف عملیاتی بدست آید. دقت کنید چرخه بازاریابی محتوایی، شامل چهار مرحله مهم است. این مارحل همواره در فرایند بازاریابی محتوایی خود در نظر بگیریم. نقص در هریک از بخش‌های این چرخه ممکن است منجر به بی‌نتیجه ماندن تمام زحمات و فعالیت‌های ما شود و این جهت ضروری است که چرخه بازاریابی محتوایی را به خوبی درک و استفاده کنیم.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله