پرسشنامه سواد اطلاعاتی

دانلود پرسشنامه سواد اطلاعاتی دارای روایی و پایایی و همراه با شرح و تفسیر همراه با نسخه کوتاه

نوع فایل: ورد

منبع: استاندارد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

تعداد سوالات: ۵۵ گویه با طیف لیکرت پنج درجه

پیوست: نسخه کوتاه و ۱۵ سوالی پرسشنامه

دانلود همزمان هر دو پرسشنامه (نسخه بلند و کوتاه)

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه سواد اطلاعاتی

سواد اطلاعاتی مفهومی است که در نتیجه تحولات و تغییرات سریع در فناوری‌های اطلاعاتی پیدا شده است. به مهارت‌هایی که فرد به‌منظور ادامه حیات در جامعه اطلاعاتی به آنها نیازمند است، سواد اطلاعاتی گفته می‌شود. سواد اطلاعاتی محور پایان‌نامه دانشجویان مدیریت آموزشی است و دانشجویان مدیریت فناوری اطلاعات نیز می‌توانند در پژوهش خود از این مفهوم استفاده کنند. سواد اطلاعاتی برای مفاهیمی بکار می‌رود که در نتیجه تغییرات و تحولات در فناوری اطلاعات و ارتباطات پدیدار شده‌اند. این مقوله به مهارت‌های که فرد برای حیات خود در جامعه اطلاعاتی به آنها نیاز پیدا می‌کند اطلاق می‌شود.

در فارسی نیز پژوهشگران ابزار استاندارد سنجش سواد اطلاعاتی را تدوین کرده‌اند. این پرسشنامه بر مبنای استانداردهای پنج گانه انجمن کتابخانه‌های دانشگاهی و پژوهشی طراحی شده است. در این مقیاس ۵۵ گویه با طیف لیکرت پنج درجه برای سنجش ابعاد مختلف سواد اطلاعاتی درنظر گرفته شده است.

تعریف عمیلیاتی: در این پرسشنامه سواد اطلاعاتی براساس توانایی تعیین وسعت و ماهیت اطلاعات، توانایی دسترسی مؤثر به اطلاعات، توانایی ارزیابی نقادانه اطلاعات، توانایی کاربرد هدفمند اطلاعات و توانایی درک موارد حقوقی و اقتصادی کاربرد اطلاعات مورد سنجش قرار می‌گیرد.

دانلود فصل دوم سواد دیجیتال

فصل دو شامل مبانی نظری و ادبیات پژوهش سواد دیجیتال به صورت فایل ورد همراه با منابع فارسی و انگلیسی

پرسشنامه سواد دیجیتال و پرسشنامه سواد رسانه‌ای نیز در پایگاه موجود است.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله