پرسشنامه مدیریت پروژه

دانلود پرسشنامه موفقیت مدیریت پروژه

فایل ورد پرسشنامه موفقیت مدیریت پروژه

هدف: بررسی میزان موفقیت مدیریت پروژه

تعداد سوالات: ۲۷ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

روایی و پایایی دارد

منبع استاندارد: دارد

3000 تومان – خرید

تعریف مفهومی موفقیت مدیریت پروژه

مدیریت پروژه : مدیریت پروژه فرایندی است در جهت حفظ مسیر پروژه، برای دستیابی به تعادلی اقتصادی و موجه، بین سه عامل هزینه، زمان و کیفیت، در حین اجرای پروژه، که از ابزار و تکنیک‌های خاص خود، در انجام این مهم کمک می‌گیرد. در واقع کنترل اجرای دقیق و کامل برنامه تدوین شده برای پروژه است، به‌طوری‌که هنگام خروج از برنامه بتوان با تشخیص علل و طرح اقتصادی‌ترین فعالیت‌ها، پروژه را به نزدیکترین حالت ممکن در مسیر اولیه و اصلی خود بازگرداند.

موفقیت مدیریت پروژه :موفقیت مدیریت پروژه در گرو توانمندی مدیران پروژه، تخصص کارکنان، وجود بسترهای سازمانی و حمایت مدیریت ارشد از پروژه موردنظر می باشد. پرسشنامه موفقیت مدیریت پروژه با همین هدف طراحی شده است.