پرسشنامه تعارض سازمانی

دانلود پرسشنامه تعارض سازمانی رابینز دارای روایی، پایایی و منبع استاندارد

روایی و پایایی: دارد

منبع شناسی معتبر : دارد

روش تفسیر: دارد

تعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

تعداد سوالات: ۳۰ گویه طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد: کنترل (رقابت)، همکاری و مصالحه و عدم رویارویی و اجتناب

پیوست: پرسشنامه تعارض و ارتباطات سازمانی + پرسشنامه تضاد سازمانی

تعریف مفهومی پرسشنامه تعارض سازمانی

تعارض پدیده‌ای است که آثار مثبت و منفی روی عملکرد افراد و سازمان‌ها دارد. استفاده صحیح و مؤثر از تعارض موجب بهبود عملکرد و ارتقای سطح سلامتی سازمان می‌گردد و استفاده غیر مؤثر از آن موجب کاهش عملکرد و ایجاد کشمکش و تشنج در سازمان می‌شود. استفاده مؤثر از تعارض مستلزم شناخت و درک کامل ماهیت آن و همچنین علل خلق کننده و کسب مهارت در اداره و کنترل آن است که البته امروز به عنوان یکی از مهمترین مهارت‌های مدیریت به شمار می‌آید.

توانایی برخورد با تعارض و اداره آن، در موفقیت مدیران سازمان‌ها نقش ارزنده‌ای دارد. اگر تعارض‌ها سازنده باشند، موجب بروز افکار نو و خلاق می‌شوند و زمینه تغییر و نوآوری و تحول سازنده را در سازمان فراهم می‌سازند و در نهایت به مدیریت کمک می‌کنند تا به اهداف سازمانی خویش نائل آید. مدیریت تعارض سازمانی یک وظیفه خطیر مدیریتی در سازمان است.

با استفاده از ابزار پرسشنامه می‌توان میزان تعارض سازمانی رو مورد سنجش قرار داد. استیفن رابینز مقیاسی استاندارد به این منظور تهیه کرده است. این مقیاس استاندارد توسط گروه پارس‌مدیر به صورت تخصصی ترجمه و برای دانلود ارائه گردیده است.

تعریف عملیاتی: در این مطالعه از ابزار پرسشنامه برای بررسی مقوله تعارض سازمانی استفاده شده است. این پرسشنامه شامل پنح سازه اصلی است که در مجموع با ۳۰ گویه موردسنجش قرار گرفته‌اند. برای نمره‌دهی به سوالات پرسشنامه از طیف لیکرت پنج درجه استفاده شده است. نمره نهایی هر سازه برابر با میانگین نمرات گویه‌های سنجش آن سازه می‌باشد.  اطلاعات مربوط به روایی و پایایی و شیوه تفسیر پرسشنامه در فایل ورد ارائه شده است.

3 2 رای ها
امتیازدهی به مقاله