پرسشنامه فرهنگ سازمانی

دانلود پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون

فایل ورد پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون

هدف: بررسی فرهنگ سازمانی

ابعاد: درگیر شدن در کار، سازگاری، انطباق پذیری، رسالت

تعداد سوالات: ۱۶ گویه با طیف لیکرت پنج درجه

روایی و پایایی : دارد

منبع شناسی معتبر و استاندارد : دارد

3000 تومان – خرید

تعریف مفهومی فرهنگ سازمانی

فرهنگ سازمانی Organizational Culture عبارت است از ارزشهای اصلی، مفروضات، تفسیرات در رویکرد‌هایی که ویژگیهای یک سازمان را مشخص می‌کند که در ۴ گونه فرهنگ سازمانی نمایان می‌شود. این چهار گونه شامل قومی، ویژه سالاری و بازار، سلسله مراتب می‌باشند. به عقیده هافستد فرهنگ عبارت است از: اندیشه مشترک اعضای یک گروه یا طبقه که آنها را از دیگر گروه ها مجزا می‌کند و در جایی دیگر، فرهنگ به‌صورت مجموعه‌ای از الگوهای رفتار اجتماعی، هنرها، اعتقادات، رسوم و سایر محصولات انسان و ویژگیهای فکری یک جامعه یا ملت تعریف می‌شود. فرهنگ سازمانی مجموعه‌ای از ارزش‌ها، باورها، درک و استنباط و شیوه‌های تفکر که اعضای سازمان‌ها در آنها وجوه مشترک دارند.

فرهنگ همان چیزی که به عنوان یک پدیده درست به اعضای تازه وارد آموزش داده می‌شود. در بین مفاهیم مطرح درباره سازمان، شاید «فرهنگ سازمانی» پیچیده‌‏ترین آنها باشد. البته این پیچیدگی اختصاص به این مقوله در سطح سازمان ندارد، بلکه درباره فرهنگ در سطح اجماعی نیز صادق است. اصولاً «فرهنگ» مفهومی پیچیده و قابل تعبیر و تفسیرهای گوناگون است. به اعتقاد شاین، «باورها و مفروضات» هسته یک فرهنگ سازمانی را تشکیل می‏دهند. مفروضات بیانگر چیزهایی هستند که اعضا معتقدند «واقعیت» دارند. از این‏رو، مفروضات بر آنچه اعضا ادراک، فکر و احساس می‏کنند، تأثیر می‏گذارد. مفروضات غیرقابل تغییرند و معمولاً در سطح ناخودآگاه ذهن افراد قرار دارند و غالبا نمی‏توان آنها را به سطح خودآگاه آورد. از دیدگاه اعضای یک فرهنگ، مجموعه مفروضات اساسی حقیقت دارند و اموری مسلّم و غیر قابل بحث‏اند.