پرسشنامه فرهنگ سازمانی

دانلود مجموعه پرسشنامه فرهنگ سازمانی دارای روایی، پایایی و منبع استاندارد

 • پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون: نسخه ۱۲ سوالی
 • پرسـشنامه فرهنگ سازمانی ادگار شاین: نسخه ۲۱ سوالی
 • پرسشنامه فرهنگ سازمانی هافستد: نسخه ۲۵ سوالی
 • پرسشنامه فرهنگ سازمانی کامرون و کوئین: نسخه ۲۲ سوالی
 • مقیاس هوش فرهنگی سازمان: نسخه ۲۰ سوالی

نوع فایل: ورد

منبع: استاندارد

روایی و پایایی : دارد

نمونه منبع فارسی: دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

شیوه تفسیر و نمره‌گذاری: دارد

تعریف مفهومی پرسشنامه فرهنگ سازمانی

فرهنگ سازمانی Organizational Culture عبارت است از ارزش‌های اصلی، مفروضات، تفسیرات در رویکرد‌هایی که ویژگی‌های یک سازمان را مشخص می‌کند. به عقیده هافستد فرهنگ عبارت است از: اندیشه مشترک اعضای یک گروه یا طبقه که آنها را از دیگر گروه‌ها مجزا می‌کند.

پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون

فرهنگ سازمانی دنیسون رویکری به ارزش‌ها و باورهای مشترکی است که براساس چهار عامل قابل تبیین است:

 • ماموریت
 • سازگاری
 • درگیری شدن در کار
 • انطباق‌پذیری

این مقیاس شامل ۴ عامل اصلی و ۱۲ گویه است بنابراین یک مقیاس مناسب برای گردآوری دیدگاه پاسخ‌دهندگان می‌باشد. از این مقیاس در مطالعات مختلف استفاده شده است و روایی و پایایی آن نیز مورد تایید است. اطلاعات بیشتر در زمینه شیوه تفسیر و منابع مربوط در فایل اصلی قرار دارد.

پرسشنامه فرهنگ سازمانی ادگار شاین

فرهنگ سازمانی ادگار شاین براساس مقوله محوری «باورها و مفروضات» پایه‌گذاری شده است. یک مقیاس محقق‌ساخته شامل ۲۱ گویه به همراه شیوه تفسیر برای ارزیابی فرهنگ سازمانی ادگار شاین طراحی شده است. این مقیاس دارای روایی و پایایی است و منبع فارسی نیز دارد.

پرسشنامه فرهنگ سازمانی هافستد

فرهنگ سازمانی هافستد الگویی فرهنگی پذیرفته شده‌ای است که براساس فاصله قدرت، عدم‌اطمینان، فردگرایی و مردسالاری تبیین شده است. ابعاد فرهنگ سازمانی هافستد عبارتند از:

 • فاصله قدرت
 • پرهیز از عدم اطمینان
 • فردگرایی/جمع‌گرایی
 • مرد گرایی/زن‌گرایی

پرسشنامه فرهنگ سازمانی کامرون و کوئین

مقیاس فرهنگ سازمان دارای ۲۲ گویه می‌باشد که توسط کامرون و کوئین طراحی و تنظیم شده است. هدف از این مقیاس ارزیابی چهار بعد کلیدی برای فرهـنگ سازمانی است که دارای ۴ بعد (مشخصه‌های برجسته سازمان، رهبری سازمانی، مدیریت کارکنان و معیارهای موفقیت) می‌باشد.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله