پرسشنامه فرهنگ سازمانی

دانلود پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون

فایل ورد پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون

هدف: بررسی فرهنگ سازمانی

ابعاد: درگیر شدن در کار، سازگاری، انطباق پذیری، رسالت

تعداد سوالات: ۱۶ گویه با طیف لیکرت پنج درجه

روایی و پایایی : دارد

منبع شناسی معتبر و استاندارد : دارد

3000 تومان – خرید

تعریف مفهومی فرهنگ سازمانی

فرهنگ سازمانی عبارت است از ارزشهای اصلی، مفروضات، تفسیرات در رویکرد‌هایی که ویژگیهای یک سازمان را مشخص می‌کند که در ۴ گونه فرهنگ سازمانی نمایان می‌شود. این چهار گونه شامل قومی، ویژه سالاری و بازار، سلسله مراتب می‌باشند.

به عقیده هافستد فرهنگ عبارت است از: اندیشه مشترک اعضای یک گروه یا طبقه که آنها را از دیگر گروه ها مجزا می‌کند و در جایی دیگر، فرهنگ به‌صورت مجموعه‌ای از الگوهای رفتار اجتماعی، هنرها، اعتقادات، رسوم و سایر محصولات انسان و ویژگیهای فکری یک جامعه یا ملت تعریف می‌شود.