پرسشنامه مدیریت دانش

دانلود پرسشنامه مدیریت دانش و چابکی سازمان

فایل ورد پرسشنامه مدیریت دانش و چابکی سازمان

هدف: بررسی ارتباط عناصر مدیریت دانش و اقدامات چابکی سازمان

روایی و پایایی: دارد

منبع معتبر فارسی : دارد

ابعاد: انعطاف‌پذیری، پاسخگویی، فرهنگ تغییر، سرعت، یکپارچگی، کیفیت، شایستگی، منابع انسانی

تعداد سوالات: ۵۸ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

3000 تومان – خرید

تعریف مفهومی مدیریت دانش و چابکی سازمان

چابکی سازمان : شریفی و ژانگ چابکی سازمان را اینگونه تعریف کرده اند: چابکی به معنای توانایی سازمان در احساس، ادراک و پیش بینی تغییرات موجود در محیط کسب و کار است. سازمان چابک سازمانی است که توانایی پاسخ به تغییرات پیش بینی نشده و غیر منتظره با روشهای مناسب و در زمان مناسب و همچنین بهره گیری از تغییرات و کسب مزایای تغییر به عنوان فرصتها را داشته با شد.

مدیریت دانش : مدیریت دانش پروسه ای است که بواسطه آن سازمان قادر به کشف، انتخاب، سامان دهی، توزیع و انتقال بواسطه اطلاعات و تجاربی که در فعالیت هایی مثل حل مشکل، یادگیری پویا، برنامه ریزی استرتژیک و تصمیم گیری استفاده می شود.