پرسشنامه مدیریت دانایی

فایل ورد پرسشنامه مدیریت دانایی همراه با روایی و پایایی و منبع‌شناسی استاندارد و معتبر

روایی و پایایی: دارد

منبع: استاندارد و معتبر

تعداد سوالات: ۳۲ گویه با طیف لیکرت

شرح و تفسیر: دارد

ابعاد: نیاز به دانایی، دانش‌آفرینی، سازماندهی دانش، ذخیره دانش، تسهیم دانش، عملکرد دانایی‌محور

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه مدیریت دانایی

مدیریت دانایی Wisdom management هنر و مهارت تبدیل دانش به خردورزی و دانایی سازمانی است. دانش ترکیبی از حقایق، اطلاعات و مهارت‌ها است که براساس تجربه در سازمان آموخته می‌شود. منبع این دانش می‌تواند مشتریان، رقبا یا کارکنان سازمان باشد. در هر سازمان باید سازوکارهای روشنی برای خلق دانش و ذخیره آن وجود داشته باشد و سپس از طریق بازیابی و تسهیم و بکارگیری دانش به اهداف سازمان در جهت موفقیت و بقا در اکوسیستم کسب‌وکار دست یافت. اگر داده‌های معنادار اطلاعات را می‌سازند، اطلاعات زیربنای دانش را فراهم می‌سازد و در نهایت این دانش باید به خِرَد و ادراک منتهی شود که از آن به دانایی تعبیر می‌شود. این رویه پارادایم فکری جدیدی است که ریشه در اصول مدیریت دانش دارد.

سازمان‌ها دریافته اند که هیچ چیز بــــه اندازه دانایی نمی تواند آنها را در دنیای رقابتی مطلوب قرار دهد. لذا بیش از هر چیز کارکنان سازمان به عنوان صاحبان دانایی و مهمترین سرمایه سازمان مورد توجه قرار گرفته اند، و مدیریت دانایی به عنوان ابزاری که می‌تواند دانایی موجود را گردآوری و نظم و پویایی بخشیده و در کل سازمان اشاعه دهد اهمیت یافته است. اما تجربه بسیاری از شرکت‌ها در مورد مدیریت دانایی به شکست انجامیده است و این به آن جهت است که به مدیریت دانایی به عنوان یک امر موقت زودگذر نگریسته شده است.

تعریف عملیاتی: در پرسشنامه مدیریت دانایی از طریق نیاز به دانایی، دانش‌آفرینی، سازماندهی دانش، ذخیره دانش، تسهیم دانش، عملکرد دانایی‌محور مورد سنجش قرار می‌گیرد. گویه‌های سنجش این ابعاد با طیف لیکرت پنج درجه مورد سنجش قرار گرفته است و در مجموع ۳۲ گویه در نظر گرفته شده است.

3.5 2 رای ها
امتیازدهی به مقاله