پرسشنامه مدیریت کیقیت فراگیر

دانلود پرسشنامه مدیریت کیفیت فراگیر

دو پرسشنامه استاندارد مقیاس مدیریت کیفیت فراگیر با ترجمه دقیق فارسی توسط گروه تخصصی سایت پارس مدیر ارائه شده است. منبع انتشار پرسشنامه‌ها معتیر است و پایائی و روائی آن مشخص شده است. پرسشنامه استاندارد تاثیر مدیریت کیفیت فراگیر بر مزیت رقابتی کیفیت محصول نیز ارائه شده است. علاوه بر پرسشنامه استاندارد مدیریت کیفیت فراگیر می توانید مقاله در زمینه مدیریت کیفیت فراگیر با ترجمه را نیز از سایت پارس مدیر دریاقت کنید.

پرسشنامه مدیریت کیقیت فراگیر نسخه هفت بعدی

ابعاد: مشتری‌محوری، بهبود مستمر، کار تیمی، تعهد مدیریت، آموزش کارکنان، ارتباطات و ارزیابی (بازخور)

سوالات : ۳۵  پرسش با طیف لیکرت ۵ درجه

روایی و پایایی و منبع شناسی معتبر دارد

پرسشنامه مدیریت کیقیت فراگیر نسخه چهار بعدی

ابعاد: حمایت مدیریت، مشارکت کارکنان، مشتری‌محوری، بهبود مستمر

سوالات : ۳۵  پرسش با طیف لیکرت ۵ درجه

روایی و پایایی و منبع شناسی معتبر دارد


تعریف مفهومی مدیریت کیفیت فراگیر

مدیریت کیفیت فراگیر سیستمی است بر اساس بازخورد مستمر، به منظور بهبود کیفیت تولیدات خدماتی با استفاده از تکنیک‌ها و روش های جامع. یک سیستم هزینه اثربخش برای انجام تلاش‌های بهبود کیفی مستمر افراد در کلیه سطوح سازمان، برای ارائه خدمات و کالاهایی می‌داند «که رضایت مشتریان را تضمین می‌کند و در جست‌وجوی این است که فرهنگی را ایجاد کند تا کلیه کارکنانش به وسیله آن به طور مداوم سازماندهی کارکنان را با نگرش تامین نیازهای متغیر و متنوع مشتریان بهبود بخشد.

زیربنای مدیریت کیفیت فراگیر شامل مشتری محوری و بهبود مستمر است. بهبود مستمر یک فرایند یا ابزار بهبود بهره‌وری است که قصد دارد یک رشد ثابت و سازگار و بهبود در تمامی قستمهای یک فرایند یا فرایندها ایجاد کند. بهبود مستمر پایایی فرایند و امکان بهبود آن را در آینده تضمین می‌کند.