آموزش روش بهترین-بدترین

فایل آموزش روش بهترین-بدترین براساس ترجمه و تفسیر مقاله جعفر رضایی

آموزش روش بهترین-بدترین براساس مقاله روش bwm روشی جدید در تصمیم گیری چند معیاره

ترجمه چکیده مقاله جعفر رضایی

در این مقاله روش جدید بهترین-بدترین (BWM) برای حل مسائل تصمیم‌گیری چندمعیاره ارائه شده است. در یک مساله MCDM تعدادی گزینه براساس تعدادی معیار ارزیابی می‌شود و هدف انتخاب بهترین گزینه است. در روش بهترین-بدترین ابتدا بهترین (مهم‌ترین یا مقبول‌ترین) و بدترین (کم‌اهمیت‌ترین یا غیرمقبول‌ترین) معیار مشخص می‌شود. سپس این دو معیار با سایر معیارها مقایسه زوجی می‌شوند. سپس با روش maximin وزن معیارهای مختلف معین خواهد شد. وزن گزینه‌ها براساس معیارها نیز به همین روش تعیین خواهد شد. وزن نهایی گزینه‌ها با تجمیع اوزان آنها براساس معیارهای مختلف تعیین می‌شود.

برای سنجش پایایی مقایسه‌های زوجی از نرخ سازگاری استفاده خواهد شد. برای تشریح و روشن شدن روش BWM یک نمونه مساله واقعی با مثال عددی حل شده است. همچنین این مساله با روش AHP نیز حل شده و یک مقایسه بین نتایج دو روش انجام خواهد شد. نتایج آماری نشان می‌دهد روش بهترین-بدترین به صورت معناداری از تکنیک AHP به نتایج بهتری در زمینه نرخ سازگاری و سایر موارد عمل می‌کند. در این مقاله نمونه پرسشنامه روش بهترین-بدترین ضمیمه شده است. ویژگی برجسته روش پیشنهادی نسبت به سایر روش‌های تصمیم‌کیری چندمعیاره عبارت است از:‌

۱- روش بهترین-بدترین به تعداد مقایسه‌های زوجی اندکی نیاز دارد.

۲- این روش به مقایسه‌های سازگاری منجر می‌شود که در نهایت نتایج قابل اعتمادتری می‌انجامد.

دانلود اصل مقاله روش بهترین-بدترین و تفسیر آن

اصل مقاله روش بهترین-بدترین و ترجمه و تفسیر آن توسط آرش حبیبی ارائه شده است. دقت کنید هر دو فایل به صورت PDF است. همچنین فایل فارسی ترجمه محض نیست و به صورت تفسیری ارائه شده است.