گسترش کارکرد کیفی QFD

مدل ترکیبی QFD-ANP

مدل QFD مخفف عبارت Quality Function Deployment به معنای گسترش کارکرد کیفی که آن را گسترش عملکرد کیفیت نیز ترجمه کرده‌اند. از مدل QFD میتوان در ترکیب با مدل های تصمیم گیری چندمعیاره استفاده کرد. ترجمه مقاله مدل ترکیبی QFD-ANP ارائه شده است.

ترجمه چکیده مقاله مدل ترکیبی QFD-ANP

این مقاله یک چارچوب روش شناسی برای یکپارچه سازی الزامات ذینفعان و جنبه های مختلف پروژه توسعه مجدد شهری مطرح می نماید. ما پیشنهاد می‌کنیم استفاده از تکنیک های تجزیه و تحلیل تصمیم گیری چند معیاره؛ ترکیبی از گسترش کارکرد کیفیت (QFD)  و فرایند تحلیلی شبکه (ANP)  به منظور ارزیابی پروژه تجدید حیات برای مناطقی که در آن گذشته های صنعتی از نقطه نظر اقتصادی از بین رفته، اما هنوز هم مشخصات ساختمان ها و منطقه باقی مانده است. این کار کاربرد چارچوب روش شناسی به منظور ارزیابی جنبه های اصلی تحول از مکان “belle de mai- la friche” در مارسی، یک کارخانه توتون و تنباکو سابق که در در اوایل دهه ۱۹۹۰، با مساحت ۴۵۰۰۰متر مربع مرکز حوادث فرهنگی و هنری معاصر بوده است را شرح می دهد. از طریق ترکیبی از QFD  و ANP ما قصد داریم امکان پذیری استفاده از این روش که می تواند به فرایند تصمیم گیری و اجماع عمومی کمک کند، بررسی نماییم.

دانلود مقاله مدل ترکیبی QFD-ANP 

ترجمه چکیده مقاله مدل ترکیبی QFD-AHP

هدف این مطالعه تجزیه و تحلیل نیازهای کاربر در رابطه با خدمات کتابخانه ای با بکارگیری بهبود کیفی محصول (توسعه مشخصات محصول) خدمات محور و بکارگیری QFD به منظور شناسایی استراتژیهای بازاریابی محسوس در یک بخش حدماتی می­باشد. در این مطالعه QFD در خدمات کتابخانه مرکزی دانشگاه ترکیه بکار گرفته شده است. اساسا متدولوژِ بکار گرفته شده در این مطالعه مدل کانو، AHP و ماتریس برنامه ریزی خانه کیفیت را یکپارچه می­کند.  در آغاز، یک گروه مشخص برای مطالعه در نظر گرفته شد. به منظور یافتن نیازهای دانشجویان در مورد کتابخانه دانشگاه، سپس برای طبقه بندی از مدل کانو استفاده شد. دسته نیاز با عنایت به اهمیت نسبی آنها بواسطه فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) رتبه بندی می­شوند. در گام آخر، تمام یافته­ها به ماتریس برنامه ریزی انتقال پیدا می­کنند و استراتژیها برای کتابخانه مرکزی DEU فراهم می­شوند. مقاله استراتژیهای بازاریابی را برای یک کتابخانه دانشگاهی دولتی که سازمان غیرانتفاعی می­باشد را آشکار می­کند و به کتابخانه کمک می­کند که موقعیت رقابتی خود را بیابد.

دانلود مقاله مدل ترکیبی کانو و AHP-QFD