ویدیوی آموزش بلایندفولدینگ

ویدیوی آموزش بلایندفولدینگ

بلایندفولدینگ Blindfolding یک تکنیک استفاده مجدد از نمونه است. این تکنیک امکان محاسبه شاخص استون-گیزر Stone-Geisser را فراهم می‌کند. معیار استون- گیزر  یا شاخص Q2 قدرت پیش‌بینی مدل را مشخص می‌سازد.  شاخص استون-گیزر معیاری برای ارزیابی روایی متقاطع در مدل حداقل مجذورات جزیی است. شاخص ضریب تعیین R2 دقت پیش‌بینی را مشخص می‌کند و شاخص Q2 رابطه‌مند بودن پیش‌بینی را تعیین می‌کند. چناچه مقدار شاخص استون-گیزر مثبت باشد روایی پیش‌بینی مورد تایید است.

ویدیوی آموزش بلایندفولدینگ در نرم‌افزار Smart PLS را مشاهده کنید.

کاربرد : محاسبه شاخص برای ارزیابی روایی متقاطع Cross-Validity

مدرس دوره : آرش حبیبی – پارس مدیر

3.7 3 رای ها
امتیازدهی به مقاله