ویدیوی روش ترکیبی ANP-DEAMTEL

دانلود ویدیوی روش ترکیبی ANP-DEAMTEL

ویدیوی روش ترکیبی ANP-DEAMTEL : آموزش فرایند تحلیل شبکه و تکنیک دیمتل

فرمت فایل: ویدیوی MP4 سازگار با موبایل و ویندوز

مدت آموزش: ۱۰ دقیقه

روش محاسبه نخست: محاسبه دیمتل در نرم‌افزار Excel

روش محاسبه دوم: آموزش روش ترکیبی DANP براساس مقاله معتبر

مدرس: آرش حبیبی

ناشر: پارس مدیر

مراحل روش ترکیبی DANP

روش تحلیل شبکه که توسط ساعتی معرفی شده است، فرم کلی تر روش فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی است. از جمله فرض‌های مهم روش تحیل سلسله‌مراتبی آن است که بخش‌ها یاشاخه‌های بالاتر سلسله‌مراتب، مستقل از بخش‌ها وسطوح پایین تر می‌باشند. طبق اصل همبستگی، در این روش عناصر هرسطح صرفاً به عناصر سطح بالاتر وابسته اند. یعنی ضرایب اهمیت هرسطح لزوماً بر اساس سطح بالاتر مشخص می‌شوند. در حالی که در بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها نمی توان عناصر تصمیم رابه صورت سلسله‌مراتبی مدل سازی کرد. در بیشتر اوقات عناصر با همدیگر در تعامل بوده وبین گزینه‌های تصمیم ومعیارهای تصمیم‌گیری روابط و همبستگی متقابل وجود دارد. به همین دلیل ساعتی روش تحلیل شبکه رابرای حل چنین مسائلی ارائه داده است. بنابراین روش تحلیل شبکه بر فرض استقلال بین معیارها و گزینه‌ها که یکی از محدودیت‌های روش تحلیل سلسله‌مراتبی است غلبه می‌کند.

روش تحلیل شبکه به تصمیم گیرنده اجازه ساخت یک شبکه به جای سلسله‌مراتب را می‌دهد. این امر امکان بررسی ارتباط داخلی بین عناصر رانیز ممکن می‌سازد. گره‌های موجود دراین شبکه، معادل بامعیارها یاگزینه‌ها می‌باشند. شاخه هایی که این گره‌ها را به هم متصل می‌کنند نیز معادل با درجه وابستگی آن‌ها به همدیگر می‌باشند. تعیین روابط موجود در ساختار شبکه‌ای یا تعیین درجه وابستگی‌های متقابل بین معیارها باهم وگزینه‌ها، مهمترین کار روش تحلیل شبکه است. ارتباط و وابستگی می‌توانند به شکل ارتباط سطوح مختلف شبکه به صورت خارجی یاداخلی باشد. اهمیت نسبی هرعضو از مجموعه (در سطح مربوط به خود) مشابه روش تحلیل سلسله‌مراتبی به کمک مجموعه‌ای از مقایسه‌های زوجی انجام می‌پذیرد.

چرا استفاده از دیمتل؟

در صورت وجود ارتباط داخلی بین عناصر تشکیل دهنده ساختار شبکه، این روش پاسخ هایی به مراتب بهتر و دقیق تر از سایر روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره عرضه میکند. این روابط درونی با استفاده از تکنیک دیمتل مورد سنجش قرار گرفته است. مزیت این روش نسبت به تکنیک تحلیل شبکه ای، روشنی و شفافیت آن در انعکاس ارتباطات متقابل میان مجموعه وسیعی از عناصر می‌باشد. به طوری که متخصصان قادرند با تسلط بیشتری به بیان نظرات خود در رابطه با اثرات (جهت و شدت اثرات) میان عوامل بپردازند. لازم به ذکر است که ماتریس نهائی تکنیک دیمتل (ماتریس ارتباطات داخلی)، در واقع تشکیل دهنده بخشی از سوپرماتریس است به عبارتی، تکنیک دیمتل به طور مستقل عمل نمیکند بلکه به عنوان زیر سیستمی از سیستم بزرگتری چون ANP است.

اگر بخواهیم روابط درونی را با مقایسه زوجی حساب کنیم هر بار باید یک معیار را ثابت در نظر گرفته و سایر معیارها را براساس معیار ثابت، مقایسه زوجی کنیم. این کار بسیار زمان‌بر بوده و به زعم بسیاری منتقدین تکنیک ANP ضرورت و توجیه منطقی ندارد. از تکنیک دیمتل می‌توان می‌توان به عنوان جایگزینی برای این روش استفاده کرد. کافی است خروجی نهایی تکنیک دیمتل یعنی ماتریس ارتباط کامل (معمولا با حرف T‌ نمایش داده می‌شود) را به عنوان ماتریس روابط درونی ( W22 یا W33 ) استفاده کرد.

گام‌های ویدیوی روش ترکیبی ANP-DEAMTEL

دستیابی به اولویت‌های نهائی هریک از شاخص‌ها با رویکرد ترکیبی ANP-DEMATEL  مستلزم طی چهار گام اصلی است:

گام نخست: مقایسه زوجی معیارهای اصلی براساس هدف (W21) با استفاده از مقایسه زوجی

گام دو: شناسائی روابط بین معیارهای اصلی (W22) با استفاده از تکنیک دیمتل

گام سه: مقایسه زوجی عناصر هریک از معیارهای اصلی  (W32) با استفاده از مقایسه زوجی

گام چهار: شناسائی روابط بین شاخص‌های نهائی (W33) با استفاده از تکنیک دیمتل

خروجی حاصل از هریک از گام‌های بالا در یک ماتریس گسترده به نام سوپرماتریس ناموزون Unweighted super-matrix یا اولیه قرار داده می‌شود.

4 1 رای
امتیازدهی به مقاله