بهسازی منابع انسانی

دانلود پرسشنامه بهسازی منابع انسانی

فایل ورد پرسشنامه بهسازی منابع انسانی

هدف : بررسی بهسازی نیروی انسانی

منبع معتبر : دارد

روایی و پایایی : دارد

تعریف مفهومی و عملیاتی : دارد

تعداد سوالات: ۳۰ گویه با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: انگیزش، رضایت شغلی، خلاقیت، گرایش به آموزش، مسئولیت پذیری، دستکاری آمار، رقابت ناسالم، ترک خدمت

3000 تومان – خرید

تعریف مفهومی بهسازی منابع انسانی

بهسازی نیروی انسانی یکی از مباحث مدیریت منابع انسانی است و به معنای افزایش توانمندی شغلی نیروی انسانی است. بطوریکه  اثربخشی و کارایی منابع انسانی سازمان بهبود پیدا کند. عملکرد نیروی انسانی سنگ بنای موفقیت هر سازمانی است که این در گرو بهبود و بهسازی نیروی انسانی طراحی و اجرا شود. حال در این بخش به این پرسش اساسی پاسخ داده می­شود که مؤلفه­های بهبود و بهسازی نیروی انسانی در یک سازمان چیست و چگونه می­توان از طریق ارزیابی عملکرد موجبات بهبود نیروی انسانی را فراهم کرد. بهسازی نیروی انسانی به عنوان بهبود مهارت‌ها، دانش و توانمندی کارکنان در ابعاد ادراکی و عملیاتی جهت افزایش بازدهی عملکرد تعریف می‌شود. این برنامه بخشی از برنامه‌های مدیریت تحول سازمان و مدیریت عملکرد استراتژیک می‌باشد.

پرسشنامه بهسازی منابع انسانی

ابعاد بهسازی منابع انسانی

اهمیت و ضرورت بهبود و بهسازی نیروی انسانی بر هیچکس پوشیده نیست. دیگر زمان آن نیست که تنها از اهمیت بهبود نیروی انسانی سخن گفت بلکه باید راهکارهائی عملی برای آن ارائه کرده و در عمل نیز از آن استفاده کرد. برای نیل به این منظور ابتدا باید مؤلفه­ ها و عناصر بهبود نیروی انسانی را شناسائی کرد. بهسازی منابع انسانی سازمان باعث افزایش انگیزیش، رضایت شغلی و خلاقیت کارکنان شده و مسئولیت پذیری را افزایش می دهد. از سوی دیگر دستکاری آمار، راقبت ناسالم و ترک خدمت کارکنان را کاهش می دهد. برای درک بهتر این مقوله بهتر است پرسشنامه بهسازی منابع انسانی را دانلود کنید.