پرسشنامه بهسازی منابع انسانی

دانلود پرسشنامه بهسازی منابع انسانی دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد و شیوه تفسیر

نوع فایل: ورد

منبع: استاندارد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

تعداد سوالات: ۳۰ گویه با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: انگیزش، رضایت شغلی، خلاقیت، گرایش به آموزش، مسئولیت‌پذیری، دستکاری آمار، رقابت ناسالم، ترک خدمت

تعریف مفهومی بهسازی منابع انسانی

بهسازی نیروی انسانی یکی از مباحث مدیریت منابع انسانی است و به معنای افزایش توانمندی شغلی نیروی انسانی است. بطوریکه  اثربخشی و کارایی منابع انسانی سازمان بهبود پیدا کند. عملکرد نیروی انسانی سنگ بنای موفقیت هر سازمانی است که این در گرو بهبود و بهسازی نیروی انسانی طراحی و اجرا شود.

حال در این بخش به این پرسش اساسی پاسخ داده می‌­شود که مؤلفه‌­های بهبود و بهسازی نیروی انسانی در یک سازمان چیست و چگونه می‌­توان از طریق ارزیابی عملکرد موجبات بهبود نیروی انسانی را فراهم کرد. بهسازی نیروی انسانی به عنوان بهبود مهارت‌ها، دانش و توانمندی کارکنان در ابعاد ادراکی و عملیاتی جهت افزایش بازدهی عملکرد تعریف می‌شود. این برنامه بخشی از برنامه‌های مدیریت تحول سازمان و مدیریت عملکرد استراتژیک می‌باشد.

پرسشنامه بهسازی منابع انسانی

ابعاد بهسازی منابع انسانی

اهمیت و ضرورت بهبود و بهسازی نیروی انسانی بر هیچکس پوشیده نیست. دیگر زمان آن نیست که تنها از اهمیت بهبود نیروی انسانی سخن گفت بلکه باید راهکارهائی عملی برای آن ارائه کرده و در عمل نیز از آن استفاده کرد. برای نیل به این منظور ابتدا باید مؤلفه­‌ها و عناصر بهبود نیروی انسانی را شناسائی کرد. بهسازی منابع انسانی سازمان باعث افزایش انگیزیش، رضایت شغلی و خلاقیت کارکنان شده و مسئولیت پذیری را افزایش می‌دهد. از سوی دیگر دستکاری آمار، راقبت ناسالم و ترک خدمت کارکنان را کاهش می‌دهد. برای درک بهتر این مقوله بهتر است پرسشنامه بهسازی منابع انسانی را دانلود کنید.

تعریف عملیاتی: در این مطالعه از ابزار پرسشنامه بهسازی منابع انسانی استفاده شده است. این مقیاس شامل ۹ سازه اصلی و ۳۰ گویه با طیف لیکرت پنج درجه است. برای سنجش امتیاز هر سازه باید میانگین نمرات گویه‌های مربوط محاسبه شود.

3 2 رای ها
امتیازدهی به مقاله