ارزش ویژه برند مدل آکر

دانلود پرسشنامه ارزش ویژه برند

هدف: سنجش ارزش برند با استفاده از پرسشنامه ارزش ویژه برند

روایی و پایایی: دارد

منبع: دیوید آکر ارائه دهنده مدل ارزش ویژه برند یا Brand Equity

ابعاد: وفاداری برند، کیفیت ادراک شده برند، تداعی برند و آگاهی برند

نکته: بعد تمایل به قبول گسترش برند نیز ضمیمه شده است.


تعریف مفهومی ارزش ویژه برند

ارزش ویژه برند : ارزش ویژه نام تجاری (Brand Equity) را ارزیابی ذهنی و نامشهود مشتری از برند، فراتر از ادراک وی از ارزش کسب شده تعریف کرده اند. ارزش ویژه یک نام تجاری نتیجه ادراکات مشتریان از آن چیزیست که بوسیله بسیاری از عوامل تحت تاثیر قرار می گیرد.

وفاداری برند : وفاداری به برند یک برنامه خرید از قبل تعیین شده برای یک طبقه ی خاص از محصولات است. مشتری تصمیم به خرید یک یا چندین برند، بدون در نظر گرفتن فعالیت های بازاریابی می کند.

آگاهی برند : نقش آگاهی از نام تجاری در ارزش ویژه نام تجاری در سطح آگاهی می باشد که بدست می آید. سطح بالائی از اگاهی نفوذ بیشتر نام تجاری، که احتمال سوددهی در بسیاری از شرایط خرید را افزایش می دهد. بنابراین افزایش سطوح اگاهی احتمال اینکه نام تجاری در مجموعه ملاحظات قرار بگیرد.

کیفیت ادراک شده برند : کیفیت ادراک شده مصرف کنندگان از نام تجاری، بدلیل فرآیند درگیری ادراکی در فرآیند تصمیم گیری می باشد. کیفیت ادراک شده بالا وقتی اتفاق می افتد که مصرف کنندگان تمایز و برتریی در نام تجاری نسبت به نام های تجاری رقیب را تشخیص می دهند.

تداعی برند : ارزش ویژه نام تجاری بطور گسترده بوسیله تداعی معانی­هائی که مصرف کنندگان در ذهن خود می سازند حمایت می شود، که به تصویر ذهنی نام تجاری ویژه کمک می کند. تداعی معانی نام تجاری پیچیده بوده و به دیگری مرتبط می باشد.


دانلود فصل دو و ادبیات پژوهش ارزش ویژه برند

فایل ورد مبانی نظری ارزش ویژه برند همراه با منابع فارسی و لاتین