تاثیر تصویر ذهنی بر ارزش ویژه برند

ترجمه مقاله تاثیر تصویر ذهنی بر ارزش ویژه برند (نام‌ونشان تجاری) به صورت تخصصی

ترجمه چکیده مقاله تاثیر تصویر ذهنی بر ارزش ویژه برند

هدف: هدف از این مطالعه تشریح تاثیرات تصویر ذهنی کشور مبدا بر تشکیل ارزش ویژه برند می‌باشد.

طرح/ متدولوژی/ نگرش: برای انجام این، ارزش ویژه نام تجاری لوازم خانگی الکترونیکی بویژه تلویزیون، یخچال و تهویه مطبوع در مالزی را مورد آزمایش قرار داده است. چارچوب مفهومی که ادعا می‌کند تصویر ذهنی کشور مبدا نام تجاری ابعاد ارزش ویژه نام تجاری، که متشکل از وفاداری مشتریان به نام تجاری، اگاهی از نام تجاری، کیفیت ادراک‌شده و تداعی معانی نام تجاری تحت تاثیر قرار می‌دهد. این ابعاد نیز به نوبه خود ارزش ویژه نام تجاری را تحت تاثیر قرار می‌دهد. داده‌ها از مصرف‌کنندگان لوازم خانگی الکتریکی با استفاده نمونه‌گیری احتمالی جمع آوری شده است.

یافته ها: تحلیل عاملی برای ابعاد ارزش ویژه نام تجاری بکار برده شده است، که سه عامل به نامهای شناخت نام تجاری، وفاداری مشتریان به نام تجاری و تداعی معانی/آگاهی نام تجاری را ایجاد کرده است. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که تصویر ذهنی کشور مبدا بطور مثبت و معنی دار ابعاد ارزش ویژه نام تجاری را تحت تاثیر قرار می‌دهد. نتایج همچنین نشان داد که تصویر ذهنی کشور مبدا ارزش ویژه نام تجاری را تحت تاثیر قرار می‌دهد، چه بصورت مستقیم و چه غیر مستقیم، در حالی که از طریق شناخت نام تجاری، وفاداری به نام تجاری و تداعی معانی/آگاهی از نام تجاری تحت تاثیر قرار می‌گیرد.

کاربردهای عملی: تولیدکنندگان لوازم خانگی باید تاکید زیادی بر ایجاد وفاداری مشتریان به نام تجاری به محصولاتشان ایجاد نمایند. تصویر ذهنی مناسب کشور مبدا نام تجاری باید باید به منظور تقویت تصویر ذهنی کلی نام تجاری پر رنگتر شود. تصویر ذهنی مناسب کشور می‌تواند در استراتژی نامگذاری نام تجاری سرمایه گذاری گردد.

واژگان کلیدی: ارزش ویژه برند، کشور مبدا، تصویر ذهنی نام تجاری، وفاداری به نام تجاری، آگاهی از نام تجاری، مالزی

توجه: تنها در صورت اعتماد به پارس مدیر اقدام به خرید نمایید.

دانلود اصل مقاله لاتین

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله