پرسشنامه پم باک PMBOK

دانلود پرسشنامه پم باک PMBOK دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد و تعریف مفهومی و عملیاتی

نوع فایل: ورد

منبع: استاندارد

شیوه تفسیر: دارد

تعداد سوالات: ۳۹ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

معیارهای اصلی: مدیریت یکپارچگی، محدوده، زمان، هزینه، کیفیت، منابع انسانی، ارتباطات، ریسک و تدارکات

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه پم باک

استاندارد PMBOK در فارسی پم‌باک یا پی ام باک نلفظ می‌شود، زیرمجموعه‌ای از پیکره دانش مدیریت پروژه در نظر گرفته‌شده است. با کاربرد دانش، مهارت، ابزارها و فن‌های موجود در پم‌باک می‌توان شانس موفقیت بسیاری از پروژه‌ها را بهبود داد. این بدین معناست که آخرین روند مدیریت پروژه که اغلب به‌وسیله مشاوران ترویج می‌شود، به‌طورمعمول بخشی از پم باک نیست. راهنمای پم‌باک اغلب به‌عنوان پشتیبانی برای تهیه گواهی‌های ارائه‌شده توسط مؤسسه مدیریت پروژه استفاده می‌شود.

مدیریت پروژه همیشه به‌صورت غیررسمی انجام می‌شد. در اواسط قرن بیستم به‌عنوان یک حرفه مشخص ظاهر شد. سرانجام موسسه PMI یک کتابچه راهنما با عنوان «A Guide to the Project Management Body of Knowledge» منتشر کرد. ترجمه آن «راهنمای پیکره دانش مدیریت پروژه» و در واقع همان استاندارد مدیریت پروژه PMBOK است. براساس این استاندارد عناصر تکراری فرآیند مدیریت پروژه شناسایی می‌شود.

مجموعه کامل استاندارد مدیریت پروژه PMBOK «پیکره دانش مدیریت پروژه» شامل شیوه‌های سنتی اثبات‌شده است که به‌طور گسترده مورداستفاده قرار می‌گیرد. همچنین شامل شیوه‌های نوآورانه برای این حرفه است که اجماع گستره در مورد ارزش و سودمندی آن وجود دارد.

برای سنجش این استاندارد از ابزار پرسشنامه پم باک استفاده شده است. این پرسشنامه شامل ۹ سازه اصلی و ۳۹ گویه است. برای سنجش امتیاز هر گویه از نمره‌گذاری با طیف لیکرت پنج درجه استفاده شده است. امتیاز هر سازه نیز با استفاده از میانگین امتیازات گویه‌های مربوط به آن سازه قابل محاسبه است. از آنجا که امتیاز نهایی هر سازه براساس میانگین نمرات گویه‌های تشکیل دهنده آن قابل محاسبه است بنابراین نمره نهایی هر سازه بین ۱ تا ۵ خواهد بود.

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله