مدیریت پروژه

ترجمه مقاله عوامل حیاتی موفقیت مدیریت پروژه

ترجمه چکیده مقاله عوامل حیاتی موفقیت مدیریت پروژه

هدف این مقاله، مطرح ساختن اهمیت آموزش عملکرد پروژه، آموزش شغلی و انگیزش و ساختار سازمان پروژه در سازمان های غیر انتفاعی و ایجاد تاثیر آن بر تحقق موفقیت آمیز یک پروژه می باشد. بدین منظور، ما پرسشنامه ای را طراحی نمودیم. نمونه شامل ۱۸۰ نفر پاسخگو می باشد که همه در موسسات بهداشت عمومی اسلوونی در سطح ثانویه فعالیت دارند. برای آزمون اهداف تحقیق، آمار توصیفی و مدل رگرسیون مورد استفاده قرار گرفت.

نتایج نشان می دهند که متغیرهای مستقل در مدل رگرسیون مبین ۷۵٫۲% تغییر متغیر وابسته بودند که نشاندهنده ی تحقق موفقیت آمیز پروژه می باشد. سطوح آموزش و آموزش شغلی و انگیزش مجریان پروژه بلحاظ آماری تاثیر بامعنایی بر موفقیت تحقق پروژه دارند. ساختار سازمان پروژه و جو سازمانی بر پیاده سازی موفق پروژه در موسسات بهداشت عمومی در سطح ثانویه تاثیری ندارند. ویژگی های شناخته شده ی یک محیط حمایتی و تاثیرشان بر پیاده سازی موفق یک پروژه در موسسات بهداشت عمومی، نتایج نظری و عملی را بوجود می آورند. نتایج این تحقیق برحسب یک محیط حمایتی از مدیریت پروژه، برای طراحان نوآوری های فرایند کاری سودمند خواهد بود.

کلید واژه ها: مدیریت، مدیریت پروژه، بهداشت عمومی، تحقیق، تجزیه و تحلیل رگرسیون

دانلود اصل مقاله مدیریت پروژه

10000 تومان – خرید