پرسشنامه انتخاب تامین‌کننده

دانلود پرسشنامه انتخاب تامین‌کننده

فایل ورد پرسشنامه انتخاب تامین‌کننده

هدف: بررسی معیارهای انتخاب تامین کنندگان

ابعاد: منظر مشتری، منظر مالی، منظر فرایندهای داخلی و منظر رشد و نوآوری

نوع پرسشنامه : پرسشنامه خبره مبتنی بر مقایسه زوجی و ماتریس تصمیم

روایی و پایایی دارد

منبع استاندارد: دارد

نکته: پرسشنامه انتخاب تامین‌کننده براساس روش های تصمیم‌گیری چندمعیاره تنظیم شده است.

3000 تومان – خرید

تعریف مفهومی انتخاب تامین کننده

از عوامل مهم بقا در محیط پر رقابت سازمانی، کاهش هزینه های تولید محصول می باشد. انتخاب تامین کنندگان مناسب می تواند به شکل قابل ملاحظه ای هزینه های خرید را کاهش و قابلیت رقابت پذیری سازمان را افزایش دهد، چرا که در بیشتر صنایع، هزینه مواد خام و اجزای تشکیل دهنده محصول، قسمت عمده ای از بهای تمام شده محصول را در بر می گیرد. هدف از این مقاله ارایه یک روش تصمیم گیری فازی برای مسایل انتخاب تامین کنندگان در زنجیره تامین است.

در دهه اخیر چگونگی تعیین مناسبترین تامین کننده به عنوان یک عامل استراتژیک در زنجیره تامین مورد توجه قرار گرفته است. ماهیت این نوع تصمیمها معمولا پیچیده و فاقد ساختار مشخصی است و بسیاری از معیارهای عملکرد کمی و کیفی از قبیل، کیفیت، قیمت، انعطاف پذیری و زمان تحویل باید برای تعیین مناسبترین تامین کننده مورد توجه قرار گیرد. بنابراین باید از روش های تصمیم‌گیری چندمعیاره برای انتخاب تامین کننده استفاده شود.