پرسشنامه مدیریت زنجیره تامین سبز

دانلود پرسشنامه ارزیابی عملکرد زنجیره تامین سبز

فایل ورد پرسشنامه ارزیابی عملکرد زنجیره تامین سبز

هدف: بررسی وضعیت ابعاد زنجیره تامین سبز

ابعاد:  کنترل فرایندها، تعامل با تامین‌کنندگان، تمرکز بر مشتریان و حمایت مدیریت

تعداد سوالات: ۲۰ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

روایی و پایایی دارد

منبع استاندارد: دارد

3000 تومان – خرید

تعریف مفهومی زنجیره تامین سبز

ارزیابی عملکرد : ارزیابی عملکرد یا اندازه‌گیری عملکرد یا سنجش عملکرد، فرایندی است که با هدف تعیین درجه کفایت و لیاقت کارکنان از لحاظ انجام وظایف محوله و قبول مسئولیت‌ها در سازمان، انجام می‌گیرد.

زنجیره تامین : زنجیره تأمین شامل تمامی بخش هایی می باشد که بصورت مستقیم یا غیر مستقیم در تأمین خواسته ی مشتریان با یکدیگر در ارتباط هستند. این بخش ها می توانند شامل تولید کننده، تامین کننده، حمل و نقل کنندگان، انبارها، خرده فروشی هاو مشتریان باشند.

زنجیره تامین سبز : فرایند به کار بردن ورودی های دوستار محیط زیست و انتقال این ورودی ها به خروجی ها که می توانند در پایان چرخه عمر اصلاح یا دوباره مصرف شوند ویک زنحیره تامین پایدار را خلق کند. زنجیره تأمین سبز عبارتست از مجموعه اقدامات داخلی و خارجی بنگاه در سراسر زنجیره تأمین که به بهبود محیط زیست و جلوگیری از ایجاد آلودگی منجر می شود.