مقاله ترجمه شده تعارض سازمانی

مقاله ترجمه شده مدیریت تعارض سازمانی دارای کیفیت مطلوب

هدف: هدف مقاله حاضر، بررسی تعامل سه گانه تعارض نقش، کنترل هیجان و موقتی بودن گروه در زمینه پیدایش تعارض سازمانی می‌باشد.
طرح/روش شناسی/ رویکرد: برای بررسی تعامل کنترل هیجان و تضاد وظیفه بر پیدایش تعارض رابطه در ۴۳ گروه کوتاه‌مدت (موقتی) و ۴۴ گروه بلندمدت، یک بررسی میدانی صورت گرفت. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه تعارض سازمانی استفاده شده است.

یافته‌ها: نتایج نشان می‌دهند که بیشترین امکان تضاد وظیفه در شکل‌گیری تعارض رابطه زمانی است که گروه‌ها (کوتاه‌مدت و بلندمدت) دارای فرایندهای کنترل هیجان ی اثربخش کمتری هستند، با وجود اینکه تضاد وظیفه و رابطه در گروه‌های بلندمدت تا حدودی تفکیک می‌شوند و در کنترل هیجان امتیاز بالایی بدست می‌آورند.

محدودیت‌ها/ پیشنهادات تحقیق: مقاله برحسب پیشنهادات آنها برای مدیریت تعارض در گروه‌ها با بحثی درمورد نتایج بدست آمده نتیجه‌گیری می‌کند. تحقیق تکمیلی برای بررسی کامل متغیرهای مدل، باید تاثیرات تعدیل کننده بررسی‌های طولی را مورد مداقه قرار دهد.
ابتکار/ ارزش: مقاله به مدل‌های اقتضایی ضروری تعارض درون گروهی پاسخ می‌گوید و تاثیر تعدیل کننده دو احتمال را در رابطه بین تعارض وظیفه و رابطه را بررسی می‌نماید.

بخشی از مقاله ترجمه شده تعارض سازمانی

شواهد تجربی اولیه، رابطه ی قوی و مثبت میان تعارض وظیفه و رابطه در گروه‌ها را اثبات نموده اند. با این وجود، تحقیقات اخیر  پیشنهاد می‌دهند که چندین عامل احتمالی این رابطه را تعدیل می‌کنند. سوابق و نتایج دو گونه تعارض در گروه هایی مورد بررسی قرار گرفت که در میزان ثبات شان فرق داشتند، با این حال، هیچگونه تلاشی در زمینه ی بررسی تاثیر متقابل انها در گروه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت صورت نگرفته است. اگرچه تعارض دقیقا در رابطه با زندگی احساسی گروه‌ها می‌باشد، هیچ تلاشی در زمینه ی بررسی تجربی نقش تعدیل کننده ی کنترل هیجان بین تعارض وظیفه و رابطه صورت نگرفته است.

از اینرو، هدف اصلی این تحقیق، بررسی تجربی تاثیر رابطه ی متقابل میان کنترل هیجان و تعارض وظیفه بر تضاد رابطه می‌باشد. هدف ثانویه، گسترش و بهبود بیشتر این نتیجه به گروه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت و بررسی تاثیر یک تعامل سه سویه بین تعارض وظیفه، درجه ی موقتی بودن گروه و کنترل هیجان بر تعارض رابطه می‌باشد. این مقاله به سه طریق در ادبیات تعارض درون گروهی نقش دارد. نخست، تلاش برای شناسایی عوامل اقتضایی که ممکن است تعارضات وظیفه و رابطه را تفکیک نمایند را تسهیل می‌کند و دوم، بعلاوه در زمینه ی موقتی بودن گروه و در رابطه با اینکه چگونه این متغیر بر پیدایش و تاثیر متقابل تعارض وظیفه و رابطه در گروه‌ها تاثیر می‌گذارد بینش هایی را بوجود می‌آورد.

دانلود اصل مقاله تعارض سازمانی

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله