پرسشنامه مدیریت دانش

دانلود پرسشنامه مدیریت دانش کنراد و نیومن دارای روایی، پایایی و منبع استاندارد

نوع فایل: فایل ورد

روایی و پایایی: دارد

نمونه منبع فارسی: دارد

منبع: استاندارد (کنراد و نیومن)

تعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

ابعاد: خلق دانش، حفظ و نگهداری دانش، انتقال دانش و بکارگیری دانش

تعداد سوالات: ۲۱ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه مدیریت دانش کنراد و نیومن

مدیریت دانش : مدیریت دانش فرایندی است که بواسطه آن سازمان قادر به کشف، انتخاب، سامان دهی، توزیع و انتقال بواسطه اطلاعات و تجاربی که در فعالیت‌هایی مانند حل مشکل، یادگیری پویا، برنامه‌ریزی استراتژیک و تصمیم‌گیری سازمانی استفاده می‌شود. مدیریت دانایی زمانی در سازمان محقق می‌شود که بتوان سازوکارهایی برای سنجش و پایش دانش در نظر گرفت. یکی از الگوهایی که برای این منظور وجود دارد توسط کنراد و نیومن طراحی شده است. این مدل به روشنی ابزاری برای سنجش مدیریت دانش در اختیار قرار می‌دهد.

براساس مدل پیشنهادی کنراد و نیومن، مدیریت دانش از چهار بعد اصلی شامل خلق، نگهداری، انتقال و بکارگیری دانش تشکیل می‌شود. در گام نخست سازمان باید از طریق منابع داخلی و خارجی به ایجاد دانش بپردازد. سپس باید دانسته‌های ایجاد شده با روش‌هایی معین نگهداری و تسهیم شود. مفهوم انتقال دانش مترادف با مفهومی تسهیم دانش است که با مطالعات دیکسون مشهور گردید. در نهایت باید در عرصه عمل نیز از این دانش استفاده شود.

مدل مدیریت دانش کنراد و نیومن

ابعاد پرسشنامه مدیریت دانش کنراد و نیومن

خلق دانش: سازمان‌ها اقدامات آگاهانه‌ای را هم در داخل و هم در خارج به منظور بررسی و تعریف دانش و منابع متناسب دارا هستند

حفظ دانش: حفظ دانش راهکاری منطقی است که پروسه دستیابی, استخراج و توزیع را تسهیل می‌کند.

انتقال دانش: بر مبنای نیاز‌های خاص کاربر, به شیوه مناسب و کارآمدی دانش می‌بایست توزیع شود.

بکارگیری دانش: دانش در متن و مفادی استفاده می‌شود که کاربر بتواند دانش جدید را یاد بگیرد و حتی خلق کند.

دانلود مقاله مدیریت دانش کنراد و نیومن

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله