پرسشنامه مدیریت دانش

دانلود پرسشنامه مدیریت دانش کنراد و نیومن

فایل ورد پرسشنامه مدیریت دانش کنراد و نیومن

هدف: بررسی مدیریت دانش

روایی و پایایی: دارد

منبع معتبر انگلیسی و فارسی : دارد

ابعاد: خلق دانش، حفظ و نگهداری دانش، انتقال دانش و بکارگیری دانش

تعداد سوالات: ۲۱ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

3000 تومان – خرید

تعریف مفهومی مدیریت دانش

مدیریت دانش : مدیریت دانش پروسه ای است که بواسطه آن سازمان قادر به کشف، انتخاب، سامان دهی، توزیع و انتقال بواسطه اطلاعات و تجاربی که در فعالیت هایی مثل حل مشکل، یادگیری پویا، برنامه ریزی استرتژیک و تصمیم گیری استفاده می شود.

خلق دانش: سازمان ها اقدامات آگاهانه ای را هم در داخل و هم در خارج به منظور بررسی و تعریف دانش و منابع متناسب دارا هستند

حفظ دانش: حفظ دانش راهکاری منطقی است که پروسه دستیابی, استخراج و توزیع را تسهیل می کند.

انتقال دانش: بر مبنای نیاز های خاص کاربر, به شیوه مناسب و کارآمدی دانش می بایست توزیع شود.

بکارگیری دانش: دانش در متن و مفادی استفاده می شود که کاربر بتواند دانش جدید را یاد بگیرد و حتی خلق کند.