پروپوزال مدیریت

پروپوزال (Proposal) پیش‌نویس یک طرح تحقیق است که بر مبنای علاقه و توانمندی پژوهشگر و مبتنی بر فرضیه‌های علمی و استنتاجات تحقیقاتی باشد و با هدف رفع یک نیاز یا افزودن به دانش صورت می‌گیرد. واژه پروپوزال در زبان لاتین به معنی پیشنهاد است.  پژوهشگر بوسیله فرم پروپوزال اطلاعات مربوط به خود، اطلاعات مربوط به مساله تحقیق و روش انجام آن و اعتبارات مورد نیاز برای انجام تحقیق را به اطلاع مسئول ذیربط می‌رساند. پروپوزال مدیریت یک طرح تحقیقاتی مقدماتی است که در آن به بیان مساله، اهمیت و ضرورت تحقیق و همچنین اهداف پژوهشگر از اجرای طرح پرداخته می‌شود.

راهنمای نگارش پروپوزال مدیریت

نحوه تهیه فرم پروپوزال
برای نگارش پروپوزال ابتدا باید فرم پروپوزال را تهیه کنید. هیچ فرم پروپوزال واحدی برای دانشگاه آزاد یا سراسری وجود ندارد. برای تهیه فرم پروپوزال پایان‌نامه کارشناسی ارشد و دکتری باید به واحد آموزش دانشکده یا سایت رسمی دانشگاه خود رجوع کنید.

بخش اول: عنوان تحقیق و مشخصات پژوهشگر
بخش اول پرروپوزال اطلاعات مربوط به عنوان پژوهش، مشخصات فردی پژوهشگر، اساتید راهنما و مشاور، مشخصات دانشگاه و وضعیت تحصیلی پژوهشگر است. همچنین عنوان پایان‌نامه به فارسی و لاتین ارائه می‌شود.

بدنه اصلی پروپوزال مدیریت

بیان مساله تحقیق
مهمترین بخش پروپوزال بیان مساله تحقیق است. در بیان مساله باید موضوع به لحاظ علمی تشریح شده و دقیقا روشن کنید در هدف پایان‌نامه چیست. ادبیات پژوهش نیز بعضا در این بخش می‌آید. حجم مطالب این قسمت بهتر است در حد یک تا ۲ صفحه باشد.

گاهی در انتهای بیان مساله، زمینه تحقیق ذکر می‌شود که نباید با پیشینه پژوهش اشتباه گرفته شود.

اهمیت و ضرورت تحقیق
اهمیت و ضرورت پژوهش به معنای آشکارسازی دلایل انتخاب موضوع مورد بررسی است. هرچقدر دلایل انتخاب موضوع، مستندتر و با جزئیات بیشتر باشد ارزش آن بیشتر خواهد بود. آمار و ارقام مندرج در بیان مساله نیز باید مستند باشد. در این بخش از پروپوزال مدیریت باید اهمیت آن را تشریح کنید.

ادبیات پژوهش (پیشینه پژوهش)
در بخش پیشینه پژوهش به ارائه مطالعات مشابه که پیشتر بوسیله پژوهشگران دیگر صورت گرفته پرداخته می‌شود. نظر به تاکید جوامع علمی بر اطلاعات دست اول در برخی از فرم‌های پروپوزال بخش پیشینه پژوهش در همان قسمت بیان مساله ارائه می‌شود. این بخش بعداً در فصل دوم پایان‌نامه بیشتر گسترش پیدا می‌کند.

جنبه جدید بودن موضوع
مهمترین بخش یک پروپوزال جنبه نوآوری پژوهش است. در حد یک یا دو پاراگراف باید نشان دهید که موضوع پایان‌نامه یک موضوع جدید است و کاری تکراری صورت نمی‌گیرد. مهم‌ترین قسمت پروپوزال مدیریت جنبه جدید بودن و نوآوری پایان‌نامه است.

گزاره‌های پژوهش

گزاره‌های تحقیق شامل اهداف، سوالات و فرضیه‌های تحقیق است و به عنوان یک بخش اصلی پروپوزال مدیریت و علوم اجتماعی باید باهم منطبق باشد.

اهدف، فرضیه‌ها و سوالات تحقیق
نگارش هدف‌های پژوهش مهمترین بخش تحقیق است. براساس اهداف تحقیق باید فرضیه‌های تحقیق یا شوالات تحقیق را تدوین کرد. دقت کنید برخی از فرم‌های پروپوزال حاوی بخش سوالات تحقیق و هم بخش فرضیه‌های تحقیق هستند. این رویکرد کاملا غلط است. تفاوت سوال و فرضیه تحقیق را مطالعه کنید.

مدل مفهومی تحقیق
نمودار گرافیکی و نمایه شماتیک رابطه متغیرها به نحوی روشن و قابل تحلیل است. برای طراحی مدل مفهومی ابتدا موضوع را به مولفه‌های آن تجزیه کنید. هر مولفه یک متغیر است. حال متغیرهائی که بر این مولفه‌ها موثرند یا از آنها تاثیر می‌پذیرند را فهرست کنید. حال تنها کار باقی مانده ترسیم یک تعداد پیکان جهت نمایش جهت تاثیرات است. چارچوب نظری پژوهش را مطالعه کنید.

روش تحقیق
در این بخش باید نوع پژوهش (براساس هدف و روش) تشریح شود. همینطور جامعه آماری، نمونه آماری، روش نمونه‌گیری، مقیاس سنجش و روشهای آماری تجزیه و تحلیل داده‌ها بیان شود. آموزش روش پژوهش علمی را مطالعه کنید.

فهرست منابع
در پایان فهرست منابع مورد استفاده را به ترتیب منابع فارسی و لاتین معرفی کنید. روشهای مختلفی برای نوشتن فهرست منابع وجود دارد. یکی از روشها معتبر استفاده از فهرست نویسی براساس روش APA است. آموزش روش نوشتن فهرست منابع را مطالعه کنید.

دانلود آموزش نگارش پروپوزال

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله