کتاب مدل یابی معادلات ساختاری

دانلود کتاب مدل یابی معادلات ساختاری LISREL

کتاب مدل یابی معادلات ساختاری با نرم افزار لیزرل

نام کتاب: مدل یابی معادلات ساختاری و تحلیل عاملی با LISREL

محتویات آموزشی: مدل معادلات ساختاری، آزمون‌های برازش و تحلیل عاملی

نویسنده: آرش حبیبی و مریم عدن‌ور

تعداد صفحات: ۱۲۰ صفحه – کاملا مصور

ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی

نوع کتاب: به صورت چاپی

توضیحات: نرم افزار و فایلهای پیوست در سایت موجود است

سال انتشار: ویرایش ششم؛ سال ۱۳۹۶

خرید کتاب مدل یابی معادلات ساختاری

فهرست مطالب و فایل داده کتاب LISREL

معرفی کتاب مدل یابی معادلات ساختاری

در بخش اول کتاب مفهوم معادلات ساختاری و نحوه گردآوری، ذخیره و فراخوانی داده ها توضیح داده شده است. در بخش اصلی کتاب، مدل یابی معادلات ساختاری و تحلیل عاملی تاییدی و اکتشافی با نرم افزار لیزرل آموزش داده شده است. ویدیوی آموزش مدل یابی معادلات ساختاری برای دانلود که به زبان ساده براساس کتاب آموزش کاربردی لیزرل نوشته آرش حبیبی و مریم عدن ور تهیه شده است. با مشاهده این ویدیو یک بار برای همیشه مدل معادلات ساختاری را خواهید آموخت.