کتاب تئوری سازمان ماری جو هچ

دانلود کتاب تئوری سازمان ماری جو هچ

فایل خلاصه کتاب تئوری سازمان ماری جو هچ

نام کتاب: تئوری سازمان دیدگاه مدرن، نمادین-تفسری و پست مدرن

نویسنده: ماری جو هچ

تهیه و تنظیم: پایگاه پارس مدیر

منبع آزمون دکتری دانشگاه آزاد و سراسری

تعداد صفحات : ۱۰۰ صفحه توسط سایت پارس مدیر

نوع فایل: فایل ورد

درباره کتاب

متن کامل کتاب تئوری سازمان هچ با ترجمه دانائی فرد توسط انتشارات کتاب مهربان نیز آماده و منتشر شده است. برای خرید کتاب کامل تئوری سازمان دیدگاه مدرن، نمادین-تفسری و پست مدرن می‌توانید به وب‌سایت انتشارات کتاب مهربان رجوع کنید. به زعم هچ تئوری را می توان چنین تعریف کرد: تئوریهای سازمان از یک سری واقعیات شکل گرفته است که از مفاهیم تشکیل شده اند. کتاب نظریه سازمان نوشته خانم ماری جو هچ نظریه پرداز آمریکایی مفاهیم کلیدی و موضوعات بحث انگیز نظریه سازمان را از سه منظر مدرن، نمادین-تفسیری و پست‌مدرن مورد بحث قرار میدهد. خانم هچ از واژه ی perspective که خود آن را معادل paradigm میداند برای تشریح دیدگا ه های مدرنیست، تفسیری و پس تمدرن استفاده می کند.

دیدگاه مدرن، پست‌مدرن و نمادین

دیدگاه مدرن، پست‌مدرن و نمادین

این کتاب وقتی از تدوین راهبرد صحبت می کند ضمن طرح بنیان های مدل عقلایی طرح ریزی راهبردی strategic planning دیدگاه های مقابل آن یعنی راهبرد خودجوش emergent strategy ، راهبرد به عنوان کنشی نمادین strategy as symbolic action و راهبرد به عنوان ابزار تحکم مدیران بر کارکنان از نگاه پس تمدرن را مطرح می کند. هیچ کدام از دیدگاه های مطرح شده در باب طرح ریزی راهبردی را تأیید نمی کند. ولی اگر کتاب مدیریت راهبردی نوشته فرد دیوید را مطالعه کنید، در می یابید که بدون اینکه ذهن خواننده را مشوش کند به او القا می کند که مدل عقلایی طرح ریزی راهبردی بهترین مدل بوده و گام به گام به خواننده می آموزد چگونه راهبرد را تدوین کند و خواننده نیز به فکر فرو نمی رود که چگونه می توان به ضرایب اهمیتی که خبرگان به نقاط قوت و ضعف می دهند، اعتماد کرد. به خواننده نمی گوید، این نگاه، نگاه پوزیتیویستی است که حول آمار و ارقام دور می زند و پارادایم مدرنیستی خاستگاه آن است.

کتاب تئوری سازمان دکتری مدیریت

خلاصه منسجم کتاب تئوری سازمان دکتری مدیریت شامل کتاب تئوری سازمان دفت + هچ + رابینز + الوانی

این کتاب در مدت یک سال و بطور کامل خلاصه نویسی شده و در نهایت به صورت منسجم درآمده است.

15000 تومان – خرید