مدیریت ارتباط با مشتری

دانلود پرسشنامه بلوغ مدیریت ارتباط با مشتری

فایل ورد پرسشنامه بلوغ مدیریت ارتباط با مشتری

هدف : بررسی میزان بلوغ مدیریت ارتباط با مشتری

ابعاد : سنجش بلوغ مدیریت ارتباط با مشتری، شاخصه‌های انسانی، فناوری اطلاعات و ارتباطات و سنجش فرایندهای CRM

تعداد سوالات : ۲۱ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

منبع : معتبر و لاتین

روایی و پایایی : دارد

3000 تومان – خرید

تعریف مفهومی بلوغ مدیریت ارتباط با مشتری

مدیریت ارتباط با مشتری : مدیریت ارتباط با مشتری روش مبتنی بر استفاده از نرم افزار و فناوری‌های اتوماسیون مدیریت جهت بهبود فرایندهای فورش، بازاریابی و خدمات مشتری‌محور است. مدیریت ارتباط با مشتری یک راهبرد کسب و کار است که با پیشرفت فنآوری تقویت می‌شود و از طریق آن، شرکت ها به ایجاد ارتباطات سودمند بر پایه بهینه سازی ارزش دریافتی و ادراکی مشتریان می‌پردازند.

بلوغ مدیریت ارتباط با مشتری : بلوغ مدیریت ارتباط با مشتری را می‌توان بخشی از پروسه پیشرفت بازاریابی رابطه‌ای در نظر گرفت که با مدیریت تعاملات با مشتریان سرو کار دارد. مدیریت ارتباط با مشتری یک پروسه ی مداوم شناسایی و خلق ارزش جدید با هر مشتری و سپس به اشتراک گذاشتن منفعت حاصل از آن در سراسر عمر شرکت است.این موضوع نیازمند ادراک،تمرکز و مدیریت بر همکاری مداوم میان تولید کننده و مشتری انتخاب شده، برای خلق دو جانبه ی ارزش و به اشتراک گذاشتن آن از طریق وابستگی و تنظیمات سازمانی است.