پرسشنامه مسئولیت اجتماعی سازمان

دانلود پرسشنامه مسئولیت اجتماعی سازمان (مدل کارول) دارای روایی و پایایی و منبع استاندارد

هدف: بررسی مسئولیت اجتماعی سازمان

ابعاد: مسئولیت اقتصادی، مسئولیت اخلاقی، مسئولیت قانونی و مسئولیت بشردوستانه

تعداد سوالات: ۲۵ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

روایی و پایایی : دارد

منبع شناسی و تفسیر : دارد

تعریف مفهومی مسئولیت اجتماعی

مسئولیت اجتماعی سازمان (Corporate Social Responsibility) به عنوان مسئولیت شرکت در قبال جامعه، افراد انسانی، و محیطی است که سازمان در آن فعال است و این مسئولیت از ملاحظات اقتصادی فراتر می‌رود. مسئولیت اجتماعی فراتر از اخلاق سازمانی است و دارای بار قانونی و تعهدآور برای سازمان است. اگز شرکت به مسئولیت اجتماعی خود عمل نماید دستیابی به اهداف توسعه پایدار در جوامع نیز تسهیل می‌شود. از سوی دیگر برای سازمان مزیت رقابتی ایجاد می‌شود.

مسئولیت اجتماعی سازمان فعالیت‌هایی است که پیش برنده منفعت اجتماعی بوده  و فراتر از منافع سازمان و آن چیزی است که قانون لازم می‌دارد. بنابراین مسئولیت اجتماعی سازمان یعنی فراتر رفتن از قانون. برای مثال سازمانی که بر ضد زنان و دیگر اقلیت‌ها، تبعیضی قائل نمی‌شود مشغول فعالیتی در راستای مسئولیت اجتماعی خود نیست زیرا عدم تبعیض بر ضد اقلیت‌ها چیزی است که شرکت‌ها بر اساس قانون ملزم به رعایت آن هستند.

از نظر کارول (۱۹۷۹) مسئولیت اجتماعی سازمان دارای ۴ بعد اصلی است که عبارت‌اند از:

۱) مسئولیت اقتصادی ایجاد سود

۲) مسئولیت قانونی پیروی از قوانین مربوط

۳) مسئولیت اخلاقی رعایت دیگر انتظارات اجتماعی که در قانون نوشته نشده

۴) مسئولیت صلاحدیدی انجام رفتارها و فعالیت‌هایی اضافی که جامعه آن را مطلوب می‌داند مانند کمک مالی به سازمان‌های خیریه.

تعریف عملیاتی: در این مطالعه برای سنجش مسئولیت اجتماعی از یک پرسشنامه شامل چهار بعد اصلی و بیست و پنج گویه استفاده شده است. سوالات پرسشنامه براساس طیف لیکرت از یک تا پنج نمره‌گذاری شده است. نمرات هر بعد نیز براساس میانگین نمرات سوالات مربوط به همان بعد قابل سنجش است.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله