جایزه مالکوم بالدریج

تعالی سازمانی : جایزه مالکوم بالدریج

منبع: جایزه مالکوم بالدریج ترجمه مهدیه سعیدی نشر پایگاه پارس مدیر

جایزه ملی کیفیت مالکوم بالدریج یک جایزه سالانه برای شرکت‌های آمریکایی به منظور دستیابی به اهداف کیفی و تجارت مناسب است. اهداف این جایزه، ارتقا آگاهی از کیفیت به عنوان یک عنصر مهم افزایش در رقابت، فهم نیازمندی‌های اجرای عالی و سهیم شدن در اطلاعات است. مدل بالدریج بر مبنای خود ارزیابی سازمانی اقدام به تحول و تعالی سازمان می‌نماید و تاکید فراوانی بر تغییر و تلاش درونی سازمان‌ها دارد. به این منظور فرآیند اعطای جایزه بالدریج نیز بر مبنای خود ارزیابی سازمان بوده و پس از آن نتایج خود ارزیابی مورد بررسی قرار گرفته و نسبت بهت اعطای جایزه اقدام می‌شود. این مدل به طور عمده به سه گروه تقسیم می‌شود :

گروه اول : مدل ارتقای کیفیت یا جایزه مالکوم بالدریج برای مؤسسات آموزشی
گروه دوم : مدل ارتقای کیفیت یا جایزه مالکوم بالدریج برای مؤسسات تجاری
گروه سوم : مدل ارتقای کیفیت یا جایزه مالکوم بالدریج برای مؤسسات بهداشتی و درمانی

طراحی مدل مالگولم بالدریج

مدل تعالی مالکوم بالدریج یک مدل خود ارزیابی بر مبنای سنجش نه معیار استوار است. معیارهای ۹ گانه مدل تعالی مالکوم بالدریج، متغیرهای این پژوهش را تشکیل می‌دهند که عبارتند از.

توانمند سازها : رهبری، خط مشی و استراتژی، کارکنان، شراکت‌ها و منابع و فرآیندها

نتایج : نتایج مشتریان، نتایج کارکنان، نتایج جامعه و نتایج کلیدی عملکرد

بطور مرسوم و سنتی نقشه مدل تعالی سازمانی EFQM به صورت شکل زیر نمایش داده می‌شود:

مدل عمومی تعالی سازمانی : جایزه مالکوم بالدریج

مدل عمومی جایزه بالدریج

نقشه مدل تعالی سازمانی EFQM با ذکر ترتیب و توالی معیارها و مسیر برگشت از نتایج کلیدی عملکرد به رهبری موثر بصورت زیر نشان داده می‌شود:

توالی متغیرهای مدل تعالی سازمانی : مدل EFQM

مدل تعالی سازمانی efqm

مقایسه مدل بالدریج با مدل دمینگ و EFQM

مدل دمینگ، پایه اصلی مدل‌های تعالی سازمانی و مطرح کننده اصلی ایده های اولیه در این مورد است. مدل‌های بالدریج و EFQM به مرور در حال همگرا شدن هستند. میزان شباهت اصولی این دو مدل در ویرایش‌های جدید، در خور توجه است. به دلایلی چند می‌توان گفت که مدل دمینگ با مدل‌های تعالی سازمانی بالدریج و EFQM تفاوت‌های اساسی دارد و شاید نتوان آن را به عنوان یک مدل تعالی سازمانی محسوب کرد زیرا: گاه مدل دمینگ بیشتر به فرآیندهای درون سازمان است و توجه آن به نتایج سازمان محدود است. با نگاه سیستمی می‌توان گفت تمرکز این مدل بر فرآیندها است و به خروجی‌ها توجه کمی دارد.

مقایسه مدل دمینگ و جایزه بالدریج

مقایسه مدل دمینگ و جایزه بالدریج

امتیازی که در مدل دمینگ به نتایج داده می‌شود، کمتر از دیگر جایزه‌ها است. در مدل دمینگ نگاه سیستماتیک به سازمان ضعیف است. مدل‌های بالدریج و EFQM با ارائه یک رویکرد سیستماتیک، معیارهای خود را در یک چارچوب سیستمی ترسیم کرده و نحوه ارتباط بین معیارها رادراین چارچوب مشخص کرده‌اند. این موضوع به فهم نظاممند این مدل‌ها و نحوه ارتباط و تعامل بین اجزا و پویایی مدل کمک می‌کند. درحالی‌که در مدل دمینگ این چارچوب ارائه نشده است.

جمع بندی بحث جایزه بالدریج

مدل تعالی سازمانی چارچوبی روشمند برای ارزیابی عملکرد سازمان‌ها در دو حوزه فرآیندها و نتایج حاصل از این فرآیندها است. دستاوردهای حاصل از ارزیابی در این مدل عبارتست از نقاط قوت سازمان و زمینه های قابل بهبود آن که برای دستیابی به بهبودها فهرستی از برنامه های اولویت بندی شده را نیز پیشنهاد می‌کند.

ساختار بیشتر مدل‌های سازمانی تا حد زیادی ساخت یافته است. به این معنا که ابتدا مفاهیم و ارزش‌های محوری جهت گیری مدل رانشان می‌دهند و پایه شکل گرفتن آن هستند. سپس معیارهای اصلی و فرعی معرفی می‌شوند که مفاهیم و ارزش‌های بنیادین را پوشش می‌دهند؛ و آ نهارا قابل لمس و ارزیابی می‌کنند. اما در مدل دمینگ معیارهای ارزیابی به تطور مستقیم به صورت پرسش‌های ممیزی مطرح شده اندو ارزش هاومفاهیم بنیادین شکل دهنده این معیارها به تفصیل و منظم مورد بحث قرار نگرفته‌اند.


ادبیات پژوهش تعالی سازمانی یا سرآمدی سازمان

دانلود فصل دو شامل ادبیات پژوهش و مبانی نظری تعالی سازمانی بصورت فایل ورد همراه با منابع فارسی و لاتین

10000 تومان – خرید

دانلود پرسشنامه مالکوم بالدریج بصورت فایل ورد همراه با شرح و تفسیر کامل جایزه بالدریج

3000 تومان – خرید