گسترش کارکرد کیفی QFD

آموزش ساخت خانه کیفیت HOQ در QFD

خانه کیفیت یا HOQ مخفف واژه House of quality است. این ماتریس اولین ماتریس تکنیک گسترش کارکرد کیفی QFD است. خانه کیفیت HOQ تنها ماتریسی است که در همه رویکردهای QFD وجود دارد. بسیاری از تحقیقات دانشجویان مدیریت در خانه کیفیت خلاصه می شود و بسیاری از پژوهشگران تصور میکنند HOQ همان QFD است. با این وجود در رویکرد یک ماتریسی، دو ماتریسی، چهار ماتریسی و شانزده ماتریسی QFD  شروع کار با بنای خانه کیفیت است.

اجزای خانه کیفیت: House of quality

شناسایی نیازمندیهای مشتریان

تعیین وزن نیازمندیهای مشتریان

شناسایی الزامات فنی

تشکیل ماتریس ارتباطات بین نیازمندی‌های مشتریان و الزامات فنی

تشکیل ماتریس همبستگی بین الزامات فنی و بنای سقف خانه کیفیت

روش ساخت خانه کیفیت

برای تحلیل مدل گسترش کارکرد کیفی QFD از تیم QFD استفاده می‌شود. تیم QFD معمولاً از مهندسان و متخصصان با تجربه سازمان تشکیل می‌شود. یعنی گروهی متشکل ۵ تا ۱۰ نفر از خبرگان حوزه گردهم می‌آیند.

زمانی که ماتریس ارتباطات تشکیل گردید باید میزان رابطه هر یک از خصوصیات فنی (HOWs) با نیازمندی‌های مشتریان (WHATs) تعیین گردد. برای این منظور تیم اجرائی QFD ارتباطات موردنظر را با توجه به نظر مهندسان و متخصصان با تجربه سازمان، نظرات مشتریان، داده‌های آماری و … تعیین می‌کند.
خانه کیفیت HOQ
در منابع گوناگون میزان ارتباط هریک از نیازمندی‌ها با خصوصیات فنی با علامت ها و اشکال متنوعی نشان داده می‌شود. بطور معمول از نمادهای زیر برای تعیین روابط عناصر سطرها و ستون‌های ماتریس استفاده می‌شود:

نماد میزان رابطه امتیاز
رابطه قوی ۹
رابطه متوسط ۳
Δ رابطه ضعیف ۱

لزوماً تمامی عناصر سطرها با عناصر ستون‌ها ارتباط ندارند. اما اگرچنانچه یکی از الزامات فنی (عناصر ستون) با خواسته‌های کیفی مشتریان ارتباط معقولی نداشته باشد آن خصوصیت زاید بوده یا اینکه یک یا چند خواسته کیفی مشتری درنظر گرفته نشده است. عدم وجود ارتباط بین یک خواسته مشتری با الزمات فنی حاکی از این است که تعدادی از الزامات فنی و مهندسی لحاظ نشده است و لذا ستون‌های ماتریس باید توسعه یابد و تکمیل شود.


پک آموزشی کامل تکنیک گسترش کارکرد کیفی QFD

کتاب آموزش کامل تکنیک QFD به فارسی به صورت PDF در ۲۰۰ صفحه

نمونه فصل سوم تکنیک QFD و کاربرد آن همراه با مدل کانو و AHP بصورت فایل ورد

نمونه فصل چهارم تکنیک QFD و کاربرد آن همراه با مدل کانو و AHP بصورت فایل ورد

فایل آموزش مدل کانو بصورت فارسی به صورت PDF در ده صفحه