مراحل انجام پایان‌نامه مدیریت

مراحل انجام پایان‌نامه مدیریت با انتخاب عنوان مناسب شروع می‌شود و با نگارش پروپوزال و فصل‌های پنج‌گانه و تا تهیه پاورپوینت برای دفاع ادامه پیدا می‌کند دانشجو کارشناسی ارشد مدیریت باید استاد راهنما را انتخاب کند. سپس دانشجو باید با هدایت استاد، عنوانی مناسب که از نوآوری پژوهشی کافی برخوردار باشد انتخاب نماید. گام‌های لازم برای این منظور به صورت مبسوط تشریح شده است.

مراحل انجام پایان‌نامه مدیریت در مقطع کارشناسی ارشد و دفاع از آن

گام نخست: انتخاب موضوع پایان‌نامه مدیریت

۱- انتخاب اساتید راهنما و مشاور جهت اخذ موضوع پایان‌نامه نخستین مرحله از مراحل انجام پایان‌نامه مدیریت است.

تبصره ۱- تعیین استاد مشاور به پیشنهاد استاد راهنما انجام می‌گیرد. فقط همکاری یک استاد و یک استاد مشاور قابل قبول می‌باشد.

تبصره ۲- اساتید راهنما و مشاور در صورت عدم آگاهی از ظرفیت خود می‌توانند قبل از موافقت به همکاری در پایان‌نامه از طریق دفتر امور پژوهشی تحصیلات تکمیلی  از خالی بودن ظرفیت خود مطمئن شوند.

۲- پر کردن فرم طرح پیشنهادی (پروپوزال) با نظارت استاد راهنما.

۳- ارائه پروپوزال تکمیل شده توسط دانشجو به مدیر گروه جهت طرح در شورای گروه آموزشی که پس از اطلاع از تصویب آن جهت پیگیری بعدی به دفتر امور پژوهشی دانشکده تحصیلات تکمیلی مراجعه نمایند.

۴- پروپوزال تکمیل شده جهت بررسی مدارک پیوست شده و اطمینان از عدم تکراری بودن موضوع پایان‌نامه وقابلیت علمی پروپوزال، توسط مدیر گروه در شورای گروه مطرح می‌گردد.

۵- طرح پروپوزال‌های تایید شده در شورای گروه در شورای پژوهشی واحد، جهت بررسی‌های لازم که توسط مدیر گروه انجام می‌شود .

تبصره – در صورت تایید موضوع پروپوزال در شورای گروه یا شورای پژوهشی، دانشجویان می‌تواننداین موضوع را از طریق مدیر گروه مربوطه مطلع شوند.

۶- در صورت تصویب پروپوزال در شورای پژوهشی واحد، دانشجویان می‌توانند با در دست داشتن فرم کدینگ و مدارک اعلام شده در آن به امور پژوهشی تحصیلات تکمیلی مراجعه کرده و نسبت به تشکیل پرونده جهت کدینگ پایان‌نامه اقدام نمایند.

دفاع پایان‌نامه مدیریت

گام دو: اجرای پایان‌نامه

۱- با تصویب پروپوزال، احکام اساتید راهنما و مشاور، و ابلاغیه تصویب پروپوزال به دانشجو توسط دفتر امور پژوهشی دانشکده ارائه می‌شود. دانشجو احکام  را از دفتر امور پژوهشی دانشکده تحصیلات تکمیلی دریافت نموده و به افراد فوق تحویل  می نماید .

۲- کلیه مراحل پایان‌نامه توسط دانشجو و زیر نظر اساتید راهنما ومشاور انجام می‌گیرد .

۳- گزارشهای مرحله‌ای روند اجرای پایان‌نامه به صورت سه ماهه که به تایید استاد راهنما و مشاور رسیده باشد ،توسط دانشجو و در موعد مقرر به پژوهش تحصیلات تکمیلی ارایه می‌شود.

گام سه: دفاع از پایان‌نامه

۱- دانشجو می‌تواند پس از شش ماه از تصویب پروپوزال، در صورت آمادگی و موافقت اساتید راهنما و مشاور، از پایان‌نامه خود دفاع نماید .

۲- دانشجو هنگام تعیین تاریخ دفاع (با دریافت فرم شماره سه از پژوهش تحصیلات تکمیلی)، باید نسخه‌ای از پایان‌نامه خود رابه اساتید راهنما ومشاور وداور تحویل دهد .

تبصره – تعیین استاد داور توسط مدیر گروه انجام می‌گیرد .

۳- فرم تکمیل شده تعیین تاریخ دفاع، باید حداقل ۱۵ روز قبل از تاریخ دفاع توسط دانشجو به دفتر امور پژوهشی دانشکده تحصیلات تکمیلی تحویل داده شود و سپس دعوت نامه اساتید راهنما،  مشاور و داور جهت حضور در جلسه دفاعیه را دریافت نموده وبه آنان تحویل نماید .

۴- دانشجو باید به همراه تحویل فرم سه، فایل چکیده پایان‌نامه خودراکه در محیط WORD تایپ شده است، به دفتر امور پژوهشی دانشکده تحصیلات تکمیلی تحویل نماید .

۵- جلسه دفاع از پایان‌نامه با حضور مدیر محترم گروه واساتید راهنما ،مشاور ،داور و ناظر رسمیت می‌یابد ودانشجو موظف است تشریفات مربوطه ( نصب اطلاعیه دفاعیه در مکانهای مناسب، توزیع چکیده پایان‌نامه در جلسه دفاع، استفاده از نرم‌افزارهای مناسب ورعایت مدت زمان تعیین شده  درهنگام جلسه دفاع) را مطابق با نظر مدیرگروه واساتید مربوطه رعایت نماید.

۶- استاد ناظر بر جلسه دفاع از پایان‌نامه به عنوان نماینده دانشکده تحصیلات تکمیلی و با پیشنهاد آن دانشکده وتایید معاون پژوهشی دانشگاه معرفی می‌گردد.

۷- صورتجلسه تکمیل شده دفاع از پایان‌نامه، توسط مدیر گروه به دفتر امور پژوهشی دانشکده تحویل می‌گردد.

گام چهار: پس از دفاع

۱- دانشجو پس از دفاع از پایان‌نامه خود ،بایدرونوشت صورتجلسه دفاع از پایان‌نامه راکه در دفتر  امور پژوهشی موجود است اخذ و در اول نسخه‌های پایان‌نامه خود قرار دهد.

۲- دانشجو پنج نسخه از پایان‌نامه تصحیح شده خود را که مطابق با دستور العمل آئین نگارش مربوطه واعضاء کمیته داوران در جلسه دفاعیه، تنظیم شده است به افراد ذکر شده در فرم تحویل نسخ پایان‌نامه تحویل می‌دهد. پس از تکمیل این فرم، آن را به دفتر امور پژوهشی تحصیلات تکمیلی ارائه نماید. به ضمیمه این فرم، دو نسخه از CD محتویات پایان‌نامه که در هرکدام از آنها دوفرمت pdf , word از پایان‌نامه دانشجو قرار دارد به دفتر امور پژوهشی تحویل می‌دهد.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله