پرسشنامه عوامل حیاتی موفقیت مدیریت دانش

دانلود پرسشنامه عوامل حیاتی موفقیت مدیریت دانش دارای روایی و پایایی و منبع استاندارد

پرسشنامه عوامل حیاتی موفقیت مدیریت دانش

ابعاد: فناوری اطلاعات، ‌رهبری سازمانی، فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی

تعداد سوالات: ۳۰ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

پرسشنامه عوامل حیاتی موفقیت مدیریت دانش در شرکت‌های کوچک و متوسط

ابعاد: کیفیت سیستم، کیفیت دانش، کیفیت خدمات، استفاده از مدیریت دانش، رضایت کاربر و سودمندی خالص

تعداد سوالات: ۵۲ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

تعریف مفهومی و عملیاتی عوامل حیاتی موفقیت مدیریت دانش

شناسایی عوامل حیاتی موفقیت مدیریت دانش در سازمان، مستلزم فراهم ساختن زیر ساخت‌های فکری، مهارتی وفنی ویژه‌ای است. عوامل حیاتی موفقیت CSF اشاره به یک مجموعه عامل دارد که برای موفقیت یک حوزه خاض در سازمان ضروری هستند. این عوامل باید قبل از بکارگیری آن حوزه در سازمان مورد پایش قرار گیرند. بنابراین عوامل حیاتی موفقیت مدیریت دانش در سازمان شامل عواملی است که سنجش آنها پیش از بکارگیری مدیریت دانش در سازمان الزامی است. براساس پرسشنامه حاضر این عوامل شامل زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، فرهنگ سازمان، ساختار سازمانی و از همه مهم‌تر مدیریت و رهبری سازمانی می‌باشند.

عوامل حیاتی موفقیت مدیریت دانش

عوامل حیاتی موفقیت مدیریت دانش

مدیریت دانش در شرکت‌های کوچک و متوسط نیز مورد توجه زیادی قرار گرفته است. این شرکت‌ها معمولاً مبتنی بر نوآوری و فناوری‌های جدید هستند بنابراین دانش‌محوری در ذات آنها است. بهتر است قبل از بکارگیری مدیریت دانش زیرساخت‌های آن با پرسشنامه حاضر بررسی شود. براساس پرسشنامه حاضر این عوامل شامل کیفیت سیستم، کیفیت دانش، کیفیت خدمات، استفاده از مدیریت دانش، رضایت کاربر و سودمندی خالص می‌باشند. کیفیت سیستم و دانش بر استفاده از دانش اثر می‌گذارند. کیفیت خدمات در تعامل با استفاده از دانش موجب رضایت کاربر می‌شود. در نهایت سودمندی دانش را به همراه خواهد داشت. این پرسشنامه براساس مدل دلون و مکلین طراحی شده است.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله