عوامل حیاتی موفقیت

دانلود پرسشنامه عوامل حیاتی موفقیت مدیریت دانش

محتویات: پرسشنامه عوامل حیاتی موفقیت مدیریت دانش

هدف: بررسی زیرساخت‌های مدیریت دانش

روایی و پایایی: دارد

منبع معتبر انگلیسی و فارسی : دارد

ابعاد: فناوری اطلاعات، ‌رهبری، فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی

تعداد سوالات: ۳۰ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

3000 تومان – خرید

تعریف مفهومی عوامل حیاتی موفقیت مدیریت دانش

عوامل حیاتی موفقیت یا CSF اشاره به یک مجموعه عامل دارد که برای موفقیت یک حوزه خاض در سازمان ضروری هستند. این عوامل باید قبل از بکارگیری آن حوزه در سازمان مورد پایش قرار گیرند. بنابراین عوامل حیاتی موفقیت مدیریت دانش در سازمان شامل عواملی است که سنجش آنها پیش از بکارگیری مدیریت دانش در سازمان الزامی است. براساس پرسشنامه حاضر این عوامل شامل زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، فرهنگ سازمان، ساختار سازمانی و از همه مهم‌تر مدیریت و رهبری سازمانی می باشند.