فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی فازی

بوکلی به سال ۱۹۸۵ روش جدیدی را برای فازی سازی روش فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی AHP گسترش داد. روش AHP فازی بوکلی یا روش میانگین هندسی بوکلی یکی از روش‌های مشهور در حل مسائل فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی فازی است. البته این روش در عمل چندان مورد استفاده قرار نگرفته است. این روش نظر به نارسائی‌های نخستین روش AHP فازی ارائه گردید. بوکلی دو ایراد اساسی به تکنیک لارهورن و پدریک وارد کرده است.

نخست اینکه آنها از معادلات خطی استفاده کرده بودند و این روش ممکن است همیشه پاسخ یکسانی نداشته باشد.

دوم اینکه اعداد ذوزنقه‌ای برای فازی‌سازی دیدگاه خبرگان مناسب‌تر از از اعداد مثلثی است.

بوکلی به سال ۲۰۰۱ اشاره کرده است که اگر سازگاری مقایسه‌های زوجی کامل باشد، در اینصورت نتیجه حاصل از روش وی با روش بردار ویژه ساعتی یکسان خواهد بود در غیراینصورت نتایج روش وی بیشتر با واقعیت سازگار خواهد بود.

الگوریتم روش AHP فازی بوکلی

در الگوریتم روش میانگین هندسی ابتدا باید نمودار تحلیل سلسله‌مراتبی ترسیم شود:

روش ahp فازی بوکلی

ارزیابی سه کاندیدا براساس چهار معیار (بوکلی، ۱۹۸۵)

پس از ترسیم نمودار فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی و تشکیل ماتریس مقایسه زوجی و اخذ دیدگاه خبرگان، به فازی سازی دیدگاه خبرگان با مقیاس فازی ذوزنقه‌ای پرداخته می‌شود:

سپس میانگین هندسی سطرها با فرمول زیر حساب می‌شود.

سپس میانگین هندسی سطرها نرمال می‌شود.

در نهایت وزن نهایی هر عنصر مشخص خواهد شد.

فرمول‌های محاسباتی روش بوکلی

فرمول‌های محاسباتی روش بوکلی

روش بوکلی روشی پیچیده و مفصل است که در کتاب تصمیم‌گیری چندمعیاره فازی به صورت کامل رمز گشایی شده است. برای اطلاعات بیشتر می‌توانید اصل مقاله‌هایی که بوکلی در دو مقطع متفاوت در زمینه تحلیل سلسله‌مراتبی فازی ارائه کرده است مطالعه کنید. تاکید بوکلی بر اعداد فازی ذوزنقه‌ای دشواری‌های استفاده از این روش را بیشتر کرده است. روش چانگ نیز نارسایی‌های زیادی دارد لذا بهتر است از روش پیشنهادی کتاب استفاده کنید.

دانلود اصل مقاله فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی فازی بوکلی

منبع: حبیبی، آرش؛ آفریدی، صنم. (۱۴۰۱). تصمیم‌گیری چندشاخصه، تهران: انتشارات نارون.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله