هوش رقابتی و اثربخشی بازاریابی

ترجمه مقاله تاثیر هوش رقابتی بر اثربخشی بازاریابی

ترجمه مقاله هوش رقابتی و اثربخشی بازاریابی

ترجمه تخصصی با کیفیت بالا توسط پارس مدیر

ترجمه چکیده مقاله هوش رقابتی و اثربخشی بازاریابی

هدف این مقاله ارزیابی تاثیر هوشمندی رقابتی بر اثربخشی بازاریابی سازمان‌های شرکتی است. اگرچه مطالعات زیادی در رابطه با اثربخشی از بازاریابی انجام شده است، اما مطالعات زیادی راجع به تعمیم این مفهوم و ارتباط آن با هوش رقابتی در محیط نیجریه انجام نشده است. یک پرسشنامه هوش رقابتی ۳۶ گزینه ای برای ارزیابی هوش رقابتی و پرسشنامه اثربخشی بازاریابی در ۱۰۸ سازمان شرکتی در نیجریه تهیه شد و در این مطالعه از اطلاعیه های بازار بورس نیجریه بعنوان نمونه استفاده شد. پرسشنامه ها به همراه اطلاعات کافی برای سازمان‌ها ارسال شد. پرسشنامه‌های بازگشتی با استفاده از رگرسیون چندگانه و همبستگی غیرپارامتری به کمک نرم افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفتند.

نتایج بدست آمده همبستگی قوی ای بین هوش رقابتی و اثربخشی بازاریابی را در سازمان‌های شرکتی نیجریه نشان داد. مهمترین یافته این مقاله این است که هوش رقابتی باعث بهبود اثربخشی در سازمان‌های شرکتی نیجریه می‌شود. مدیران و پژوهشگران می توانند از نتایج این مطالعه استفاده نمایند. کاربرد این مطالعه برای یک مدیر این است که می‌تواند ارتباط بین هوش رقابتی و اثربخشی را در سازمان‌های شرکتی نیجریه مورد بررسی قرار دهد.

در درجه اول، این مقاله آزمون مستقیمی راجع به کاربردی بودن یک پارادایم مدیریتی غربی در سیستم مدیریت نیجریه که فرهنگ متفاوتی دارد به عمل می‌آورد. این مقاله به شکل موثری نتایج گزارش شده راجع به تاثیر هوش رقابتی بر اثربخشی بازاریابی در نیجریه را پالایش می‌کند. بدون شک نتایج بدست آمده در این مطالعه باعث غنای ادبیات مرتبط با هوش رقابتی و اثربخشی بازاریابی می‌شود.

توجه: تنها در صورت اعتماد به پارس مدیر اقدام به خرید نمایید.

دانلود اصل مقاله لاتین

15000 تومان – خرید