ترجمه مقاله ECRM

ترجمه مقاله ECRM : مقاله‌های ترجمه شده با عنوان مدیریت ارتباط الکترونیک با مشتری از منابع معتبر به صورت تخصصی به زبان فارسی ساده و روان

بررسی تاثیر مدیریت ارتباط الکترونیک با مشتری بر وفاداری مشتریان

هدف از این مطالعه ارزیابی تاثیر مدیریت ارتباط الکترونیک با مشتری در ایجاد وفاداری مشتریان در سایت پارس مدیر می‌باشد. این مطالعه به روش توصیفی اندازه‌گیری انجام شده است. نمونه‌گیری با ۱۷۰ مشتری انجام شد. برای انجام این مطالعه از دو پرسشنامه پژوهشگر ساخته استفاده شد. روایی پرسشنامه توسط پژوهشگران با روش روایی محتوایی مورد تایید قرار گرفته است. پایایی آنها با روش آلفای کرونباخ برای پرسشنامه ECRM برابر ۰/۷۰۹ برای پرسشنامه وفاداری مشتری ۰/۸۳۲ به تأیید رسیده است.

نتایج تحقیقات با استفاده از دو روش همبستگی و رگرسیون بررسی گردید. نتایج نشان داده است کدام عوامل در جهت ارتقای ECRM در سایت پارس مدیر موثر و کدام یک بی تاثیر می‌باشند. تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده نشان دهنده آن است که پیاده سازی ECRM از لحاظ آماری رابطه مثبت معنی داری با عوامل وفاداری مشتریان دارد. مدیر این شرکت می‌توانند برای اجرای بهینه ECRM از نتایج این تحقیق استفاده نماید. همچنین می‌توانند آن را با فرهنگ ایرانی مطابقت داده و وفاداری بیشتر مشتریان رابه همراه داشته باشد.

دانلود اصل مقاله ECRM

تاثیر ECRM بر کیفیت و خروجی رابطه بانک-مشتری

در این پژوهش، نتایج اجرای سیستم الکترونیک مدیریت روابط با مشتری (ECRM) در صنعت بانکداری تایلند از دیدگاه مشتریان مورد بررسی قرار می‌گیرد. با توجه به اینکه در اغلب موراد اجرا سیستم ECRM از دید مشتری پنهان می‌ماند. لذا در این پژوهش از بررسی مقالات قبلی و مصاحبه با کارشناسان استفاده شد تا سازه جدید به نام ویژگی‌های خدمات مشتری محور را ایجاد کنیم. بوسیله آن، پیامدهای اجرا ECRM از دیدگاه مشتریان را ارزیابی نماییم. سپس یک پیمایش کامل میدانی با استفاده از ۶۸۴ نفر از مشتریان بانک‌های تجاری تایلند انجام شد. یک مدل ویژگی‌های خدمات و یک مدل دیگر که کیفیت و خروجی رابطه را با هم تلفیق می‌کند ساخته شد. پایایی و روایی این مدل‌ها نیز تایید شد.

تحلیل نتایج با روش مدلسازی معادلات ساختاری نشان داد که اجرا ECRM رابطه مثبت و معنی داری با ویژگی‌های خدمات مشتری محور و کیفیت و خروجی رابطه بین بانک و مشتری دارد. علاوه بر این اجرا ECRM از طریق خدمات مشتری محور تاثیری غیرمستقیم روی کیفیت و خروجی این رابطه می‌گذارد.

دانلود اصل مقاله ECRM

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله