کتاب تحقیق در عملیات نرم

عنوان: کتاب تحقیق در عملیات نرم (رویکردهای ساختاردهی مساله)

نویسنده: عادل آذر، فرزانه خسروانی و رضا جلالی

ناشر: سازمان مدیریت صنعتی

نوع فایل: چاپی و کاغذی

تعداد صفحات نسخه چاپی کتاب : ۳۶۴ صفحه

تعداد فصول نسخه چاپی کتاب : ۱۲ فصل

معرفی کتاب تحقیق در عملیات نرم

فصل اول: تحقیق در عملیات نرم

در این فصل تحقیق در عملیات نرم تشریح شده است. سپس روش‌های مدل‌سازی سنتی ارائه گردیده است و ماهیت تحقیق در عملیات نرم تشریح شده است. مسائل آشفته و رویکردهای نرم بیان شده است. پارادایم‌های مختلف مدیریت مانند پارادایم بهینه‌سازی، پارادایم تفسیری و پارادایم انتقادی نیز در این فصل بررسی گردیده است. فصل اول کتاب با بحث رویکردهای ساختاردهی به مساله (PSM) جمع‌بندی شده است.

فصل دوم: متدولوژی‌های سیستم های نرم

در این فصل خاستگاه نظری، کاربرد و الگوریتم سیستم های نرم SSM تشریح شده است. مراحل مختلف روش سیستم‌های نرم در این فصل تشریح شده است که عبارتند از: تعریف موقعیت، تعریف بنیادین از سیستم، ایجاد مدل مفهومی، مقایسه مدل مفهومی با دنیای واقعی و برنامه تغییرات برای بهبود و توسعه.

فصل سوم: روش سودا SODA

در این فصل روش تحلیل و توسعه گزینه های استراتژیک موسوم به روش سودا تشریح شده است. ابتدا مفروضات رویکرد سودا ارائه شده است. سپس عملگرایی، تاکید بر فردگرایی و تاکید بر شناخت مطرح شده است. نقاط قوت رویکرد سودا، نقاط ضعف رویکرد سودا، مبانی نظری سودا، رویکردهای روش سودا و کارگاه‌ها در رویکرد سودا در ادامه مطرح شده است.

فصل چهار: استراتژی مذاکره و بازتاب مفاهمه

استراتژی مذاکره و بازتاب مفاهمه JOURNEY Making یک روش تحقیق در عملیات نرم است که برای تسهیل و درک ساختار مسائل پیچیده استفاده می‌شود.

فصل پنج: رویکرد گزینه استراتژیک

فصل شش: تحلیل استواری

فصل هفت: نگاشت شناختی

فصل هشت: تئوری درام و تحلیل تقابلی

فصل نه: مدلسازی ساختاری-تفسیری

فصل ده: تجزیه و تحلیل اهمیت-عملکرد

فصل یازده: فرایند تحلیل شبکه

فصل دوازده: تکنیک دیمتل

در صورتیکه خلاصه کتاب تحقیق در عملیات نرم را نیاز دارید در زیر همین مطلب، در قسمت بیان دیدگاه ، درخواست خود را با ذکر دلیل مطرح کنید. در صورتی که درخواست‌ها زیاد باشد خلاصه این کتاب با رعایت حقوق ناشر به سایت اضافه خواهد شد.