مدیریت زنجیره ارزش

مقاله مدیریت زنجیره ارزش

منبع: مدیریت زنجیره ارزش نوشته مریم سلاطی نشر الکترونیک پارس مدیر

برای اداره زنجیره ارزش، باید زنجیره تامین کل مشتری و قراردادهای سطح خدمات رسانی داخلی به کار رفته در راستای آن را بشناسید. باید ارزش افزوده در هر مرحله از این زنجیره را در حین مقرر کردن اهداف و اجرای معیارها بدانید و نسبت به طرح ریزی مجدد امکانات هشیار باشید. زنجیره ارزش ردیفی از فرآیندهای مرتبط است که پول شرکت را پدید می آورد. مسئولیت این فرآیندها برعهده تیم مدیریت است. آنها از قراردادهای میزان خدمات داخلی استفاده می کنند و ورودی های اصلی به زنجیره تامین کلی مشتری را فراهم می نمایند. ارزشی که به هر مرحله افزوده می شود باید مشخص گردد. مدیریت زنجیره ارزش در سازمان مهم است.

تشریح تیم فرآیند ارزش

در آغاز کار، تیم اداره کننده هر فرآیند و اهداف آن باید به روشنی توصیف گردد. ورودی های زنجیره تامین، همیشه دارای مشخصاتی برای کیفیت و تحویل هستند و شما لازم است معیارهای تائید شده ای را برای هر دو، با تامین کننده داخلی خود داشته باشید.شناخت نقش ایفا شده توسط توسط تیم های تولید در فرآیندهای داخلی مهم است.اما آنها برای مشتری بیرونی چه می کنند؟ همچنین باید کاردانی های اصلی و مهارت های لازم برای وظیفه کامل برآوردن نیازهای مشتری را دریابید. تیم های فرآیند، برای یک شرکت نمونه اکثر کارکرد های آن را ارائه می دهند. یکی از ملزومات مهم آن است که همه تیم های فرآیند باید معیارهای کلیدی برای کیفیتت و تحویل را دارا باشند. این گونه است که تیم در واقع بر ارزش زنجیره تامین می افزاید.

پشتیبانی از فرآیندها

تیم های حامی فرآیند، همانطور که از نامشان پیداست، از تیم های حقیقی فرآیند در زنجیره موجودی پشتیبانی می کنند: امور مالی، منابع انسانی و غیره. مشتریان داخلی آنها افراد شاغل در تیم های تامین موجودی هستند. همین قضیه برای قراردادهای سطح خدمات داخلی برای کیفیت و تحویل هم موثر است. قراردادها می توانند به خصوص برای پرسنل، امور مالی و کارکردهای تکنیکی اجرا شوند.

توافق سطوح خدمت باید ازطریق نمودارهای هدف تیم و به واسطه فهرست های مشخص برای شرایط کیفیت و تحویل به دست آید. روش تیم فرآیند باید خارج از دیوارهای سازمان نیز اجرا گردد. این به مفهوم داشتن ساختاری ساده است که در آن تیم ها حول فرآیندهایی برای برآوردن نیازهای مشتری سازمان داده می شوند. زنجیره ارزش، بنابراین به این صورت به خوبی توصیف می شود: با مشتری مصرف کننده آخر شروع می شود و از زنجیره توزیع برمیگردد، وارد سازمان می شود و دوباره به تامین کنندگان و نیز به ناحیه تحقیق و توسعه برمیگردد.

جلب توجه مشتری

ایجاد یک سازمان به این روش توجه مشتری را در تمام مراحل این زنجیره تامین می کند.همه تیم های فرآیند باید قادر باشند آنچه انجام می دهند را تجزیه و تحلیل کرده و بدانند چرا آن را انجام دهند و برای کدام مشتری درونی. در اجرای این سیاست ها، باید از تفاوت قائل نشدن بین افراد داخل و خارج از سازمان اطمینان حاصل کنید. چنین قاعده ای برای زنجیره تامین، اجرا می گردد؛ به منظور خرید و نیز به قصد توزیع و فروش.

فرآیند های طرح ریزی مجدد

طرح ریزی مجدد کار (BPR) طراحی دوباره زنجیره تامین مشتری و انجام تمامی فعالیت هایی را شامل می شود که بر ارزش نمی افزایند. فرآیندهای موجود برای هر تیم کاری، با تخصصی کردن ورودی ها و خروجی ها و نیز کنترل بر منابع برنامه ریزی می شوند. در تمامی موارد، ارزش در هر کار باید بر حسب کیفیت یا تحویل برای آن مشتری اضافه گردد.اگر فرآیندی برای مصرف کننده نهایی کاری نمی کند، باید از زنجیره تامین برداشته شود. به این ترتیب، فرآیند پس از فرآیند می تواند موثر واقع شود.


فصل دوم و ادبیات پژوهش مهندسی و مدیریت ارزش سازمانی

فصل دوم و ادبیات پژوهش در زمینه مهندسی و مدیریت زنجیره ارزش سازمانی توسط پایگاه پارس‌مدیر به نگارش درآمده است. این فصل دوم در پایان‌نامه ای با هدف ارزیابی مهندسی و مدیریت ارزش سازمانی بر عملکرد پایگاه پارس‌مدیر تهیه شده و به نگارش در آمده است. بنابراین مالکیت معنوی آن با پایگاه پارس مدیر است و بازنشر آن از نظر قانونی و اخلاقی صحیح نیست. مبانی نظری و ادبیات پژوهش مهندسی و مدیریت ارزش سازمانی را می توانید خریداری کنید.

پرسشنامه زنجیره ارزش سازمانی

پرسشنامه مدیریت زنجیره ارزش و مهندسی زنجیره ارزش همراه با روایی و پایایی و منبع شناسی معتبر