پرسشنامه بازاریابی رابطه‌مند و رضایت

دانلود پرسشنامه بازاریابی رابطه‌مند و رضایت

فایل ورد پرسشنامه بازاریابی رابطه‌مند و رضایت

هدف : بررسی بازاریابی رابطه مند و رضایت مشتریان

منبع معتبر : دارد

روایی و پایایی : دارد

تعریف مفهومی و عملیاتی : دارد

تعداد سوالات: ۳۴ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد: عوامل اجتماعی، تبادل اطلاعات، اعتماد، فعالیت های فروش، کیفیت خدمات، کارکنان، مدیریت شکایات مشتری، نظارت بر روابط

3000 تومان – خرید

تعریف مفهومی بازاریابی رابطه‌مند و رضایت

بازاریابی رابطه مند: بازاریابی رابطه مند (RELATIONSHIP MARKETING) هنر کسب وکار امروز است. بازاریابی رابطه مند عبارتست از ایجاد، حفظ و تقویت رابطه قوی با مشتریان و سایر گروههای ذینفع. بری (۱۹۸۳) بازاریابی رابطه ای را جذب، نگهداری و افزایش روابط با مشتریان تعریف کرده است. بنابه تعریف بری و پاراسورمن (۱۹۹۱) بازاریابی رابطه ای عبارت است از جذب ، توسعه و نگهداری روابط با مشتریان. به عقیده مورگان و هانت (۱۹۹۴) بازاریابی رابطه ای اشاره به تمام فعالیتهای بازاریابی در راستای برپایی، توسعه و نگهداری مبادلاتی سودمند دارد و بالاخره از دیدگاه گرون روس (۱۹۹۶) بازاریابی رابطه ای عبارت است از شناسایی، نگهداری و افزایش روابط با مشتریان و دیگر ذی‌نفعان در منافع؛ به طوری که اهداف تمامی طرفین درگیر تامین شود.

رضایت مشتری : طبق تعریف رضایت پاسخ تحقق و کامیابی مصرف کننده است. قضاوتی است در مورد اینکه آیا ویژگی یک محصول یا خدمت یا خود محصول یا خدمت، یک سطح لذت بخش از کامیابی مربوط به مصرف را فراهم کرده است یا خیر و شامل سطح مافوق تحقق و مادون تحقق می شود. رضایت مشتری در نتیجه ادراک مشتری طی یک معامله یا رابطه ارزشی به طوری که قیمت مساوی است با نسبت کیفیت خدمات انجام شده به قیمت و هزینه های مشتری، به دست می آید. در ادبیات بازاریابی این گونه آمده است که رضایت مشتری دارای دو بعد است: کیفیت ادراک شده و انتظارات.