مقاله مدیریت تولید

مقاله مدیریت تولید

مقاله مدیریت تولید

مدیریت تولید عبارتست از فرایند برنامه‌ریزی، سازماندهی، هدایت و کنترل فعالیت‌های تولید در یک سازمان برای تبدیل عناصر ورودی به محصولات تمام‌شده. مجموعه مقاله و کتاب در زمینه مدیریت و عملیات گردآوری شده است. مقاله های علمی و طبقه بندی شده در زمینه تئوری تکنولوژی تولید در سازمانهای تولیدی – مدیریت زنجیره عرضه، تولید ناب، تولید چابک و ترکیب آنها – نقش نیروی انسانی در تولید ناب، تولید به هنگام – تولید ناب و تولید چابک – سیستم تولید بهنگام – Just In Time – برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) گردآوری شده است. پژوهشگران رشته مدیریت صنعتی و مهندسی صنایع می توانند عرصه های نوظهور در زمینه مقاله مدیریت تولید و عملیات را معرفی کنند. در زمینه های مختلف مدیریت تولید و عملیات علاوه بر مقاله تخصصی، پرسشنامه و مقاله ترجمه شده نیز موجود است.

تولید چابک و چابکی سازمان : Agile manufacturing
مجموعه مقاله چابکی سازمانی

نیاز به چابکی در مدیریت سازمان

مفهوم چابکی

تولید چابک

زنجیره تامین چابک

تولید ناب : Lean Production
مجموعه مقاله تولید ناب

تولید ناب: مفاهیم و تاریخچه

مقایسه تولید ناب و انبوه و دستی

تولید ناب و تولید چابک

زنجیره تامین و تولید ناب

مدیریت زنجیره تامین , SCM
مدیریت زنجیره تامین SCM

مقدمه‌ای بر مدیریت زنجیره تامین

کلیات مدیریت زنجیره تامین

ارزیابی عملکرد زنجیره تامین مدل اسکور (SCOR)

زنجیره تامین سبز (GSCM)

مشاوره مدیریت پروژه
مدیریت پروژه

مقدمه‌ای بر مدیریت پروژه: آشنائی و اصول کلی مدیریت پروژه

تاریخچه مدیریت پروژه

مفاهیم و تعاریف مدیریت پروژه

مدیریت پروژه: نمودار گانت

مدیریت پروژه: استاندارد PMBOK

مدیریت فرایند کسب و کار BPM

سیستم بکپارچه سازی منابع سازمانی

سیستم بکپارچه سازی منابع سازمانی (ERP)

سیستم یکپارچه سازی منابع سازمانی (ERP)

مجموعه پرسشنامه برنامه‌ریزی یکپارچه منابع سازمان (ERP)

عوامل حیاتی موفقیت سیستم یکپارچه منابع سازمان (ERP CFS)

ارزیابی عملکرد سیستم یکپارچه منابع سازمان (ERP KPI)

مدیریت کیفیت فراگیر , TQM
مدیریت زنجیره تامین SCM

مدیریت کیفیت فراگیر : TQM

تاریخچه مدیریت کیفیت فراگیر

کیفیت زندگی کاری و مدیریت کیفیت فراگیر : QWL-TQM

رابطه TQM با JIT و SCM

لجستیک و پشتیبانی در مدیریت تولید
لجستیک و پشتیبانی

لجستیک چیست

لجستیک و مدیریت زنجیره تامین

شرکت‌های لجستیک طرف سوم

لجستیک معکوس

لجستیک الکترونیکی

لجستیک درونی

گسترش کارکرد کیفی QFD
مدلهای گسترش کارکرد کیفی, QFD

مقدمه‌ای بر گسترش کارکرد کیفی , QFD

آشنائی با مفهوم گسترش عملکرد کیفیت یا گسترش کارکرد کیفی

آموزش تصویری QFD : فایل فلش آموزش مدل گسترش کارکرد کیفی

رویکرد ترکیبی QFD-KANO

زنجیره ارزش سازمانی
زنجیره ارزش سازمانی

مهندسی ارزش

زنجیره ارزش

زنجیره ارزش سازمانی

مدل زنجیره ارزش پورتر

مدیریت زنجیره ارزش

نگهداری و تعمیرات
نگهداری و تعمیرات

نگهداری و تعمیرات چیست؟

سیر تحولات نگهداری و تعمیرات

انواع روش‌های نگهداری و تعمیرات

نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه، پیشگویانه و اصلاحی

نگهداری و تعمیرات بهره‌ور جامع

سیر تحولی سیستم های تولید
برنامه ریزی تولید

برنامه ریزی جامع تولید

حرکت به سمت تولید پاک

برون سپاری

کارسنجی و زمان سنجی

نحوه استقرار ماشین آلات و تجهیزات و دفاتر (لی اوت)

مدیریت موجودی