دانلود اس پی اس اس spss

آموزش SPSS : آموزش کامل تحلیل پروژه‌های آماری با نرم افزار SPSS

منبع: کتاب آموزش SPSS نوشته آرش حبیبی

اکنون زمان آن است تا پرده از سر مکنون نرم‌افزار سربه‌مهری به نام SPSS بردارم. در کتابی که با عنوان آموزش کاربردی نرم‌افزار SPSS به نگارش درآورده‌ام تمام کوشش من آن بوده است تا دانش خود را در زمینه کار با انرم افزار SPSS به شما پژوهشگران منتقل نمایم. در این کتاب هر آنچه در زمینه کار با نرم‌افزار SPSS لازم است بدانید را به سادگی به شما خواهم آموخت. نخست باید بدانید واژه SPSS مخفف Statistical Package for the Social Sciences به معنای «بسته آماری برای علوم اجتماعی» است. در ابتدای این کتاب شما با چگونگی وارد کردن داده‌ها در نرم افزار SPSS آشنا خواهید شد. همچنین انواع متغیرهای قابل تعریف در این نرم‌افزار را فرا خواهید گرفت. گام‌به‌گام با آموزش‌های ارائه شده پیش بروید تا مطالعه سایر بخش‌ها تسهیل شود. بخش‌هایی از این کتاب به رایگان در این قسمت ارائه شده است تا مقدمه‌ای شود برای ورود به دنیای کاربردی این نرم‌افزار.

 1.  آموزش آمار توصیفی
 2. خلاصه آزمون‌های پارامتریک و ناپارامتریک
 3. آزمون‌های میانگین جامعه در SPSS
 4. آنالیز واریانس با SPSS
 5. آزمون‌های تعقیبی آنالیز واریانس
 6. تست پایایی و محاسبه آلفای کرونباخ در نرم افزار SPSS
 7. تحلیل عاملی اکتشافی با SPSS
 8. فایل آموزش آزمونهای همبستگی در نرم افزار spss
 9. آموزش آزمون تصادفی بودن داده ها در spss
 10. آموزش نرمال بودن داده‌ها
 11. جدول توزیع نرمال
 12. آزمون کلموگروف اسمیرنوف در spss
 13. آزمون شاپیرو-ویلک
 14. انواع روش‌های رگرسیون در spss
 15. فایل آموزش رگرسیون غیر خطی در spss 
 16. فایل آموزش تفاوت رگرسیون و همبستگی در spss
 17. تحلیل آماری ناپارامتریک  در spss 
 18. فایل آموزش روشهای گردآوری اطلاعات (نمونه گیری) 
 19. فایل آموزش نحوه انتخاب نمونه
 20. فایل آموزش آزمون فریدمن در SPSS
 21. فایل آموزش کاربردهای آزمون خی-دو
 22. مفهوم درجه آزادی در آمار
 23. فایل آموزش روش تعیین پایایی پرسشنامه در spss
 24. فایل اموزش رگرسیون خطی در SPSS  

کتاب آموزش جامع نرم افزار SPSS نوشته آرش حبیبی در ۲۰۰ صفحه توسط پایگاه پارس مدیر منتشر شده است. برای آشنایی با فهرست مطالب و دانلود فایلهای ضمیمه کتاب از لینک زیر استفاده کنید. در کتاب آموزش SPSS تمامی تکنیک ها همراه با مثال عددی آموزش داده شده و کاملا تصویری است.

دانلود فهرست مطالب و فایل داده های آموزشی کتاب SPSS

10000 تومان – خرید